Спорт

АМГЫ ЧЕМПИОН АРТЫШ ЧҮЛЬДҮМ

Шыдыраа талазы-биле бо чыл­гы рес­публика чемпионады акшалан­ды­рыыш­кынга үскеш, баш муңгаш, болур, болбастың кырынга кээрге Шыдыраа федерациязының чаа соңгуткан прези­дентизи сайыт К.А.Бичелдей, вице-пре­зидент ТР-ниң чемпиону вүр кожуун эм­нелгезиниң кол эмчизи В.Н.Куулар шыдыраачы баштарын шыыладыр шын ажылдаткаш, шыңгыы, шиитпирлиг дүрген хөделиишкиннерни үндүргениниң ачызында кризистиг байдалдан уштунар арганы тыпканнар. Чай-хос чок ажылдап турар хөй-ниитичи даргаларывыска кы­зыгаар чок өөрүп четтиргенивисти бүгү Тываның шыдыраачыларының мурнунда үнүп кел чыдар Чаа чыл уткуштур бир-ле дугаарында илередирин ук чемпионаттың киржикчилери бо одуругларның авторунга даасканын өөрүмнүң өмүнээзинден бижип күүсеткеним хүлээп ап көрүңер, хүндүлүг Каадыр-оол Алексеевич, буянныг эмчи Валерий Николаевич!
Бүдүн чылды түңнээн чемпионат ТКУ-нуң хоорай адаанда өөредилге корпустарының тускайлап хостаттынган ийи өрээлинге дөрт хүн үргүлчүлээн.

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ ТИИЛЕКЧИЗИ

Аржаан 2009 чылда Россияның бичии оолдар аразынга бирги чери дээш маргылдаага тиилекчи болган, ол — Россияның 4-кү чайгы спартакиадазының 3 дугаар чадазының тиилекчизи, Буйбасар Сайтиев аттыг делегей чергелиг маргылдааның 2009-2010 чылдарда ийи дакпыр тиилекчизи, Тыва Республиканың чазак даргазының шаңналы дээш республиканың элээди оолдар аразынга 2009-2010 чылдарда ийи дакпыр тиилекчизи, “Спортчу элита” деп шаңналдың 2007-2010 чылдарда эдилекчизи.

Рубрика: 

Страницы

sitemap