Спорт

ЧАЗАК ШАҢНАЛЫ ДЭЭШ

Февраль 20-де Барыын-Хемчик кожууннуң төвү Кызыл-Мажалыкка Чазак шаңна­лы дээш республика чергелиг мячилиг хоккей маргылдаазы эгелээн. Байырлыг ажыдыышкында кожууннуң Баштыңы — төлээлекчилер Хуралының даргазы М.М. Кызыл-оол байыр чедиргеш, чылдың-на аныяк-өскенни деткиири-биле шөлдү белеткеп берип, дуза кадарынче кыйгырган. Ол ышкаш Тыва Республиканың хоккей федерациязының кол судьязы Адар Начын-оолович Куулар байыр чедиргеш, мындыг сөстерни чугаалаан: «Тыва чазактың Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң адындан, Тываның Аныяктар болгаш Спорт ямызының мурнундан, база хоккей федерациязының мурнундан спортчуларга байыр чедирип тур мен. Суглуг караавыс-биле көрүп, ийи кулаавыс-биле дыңнап турар-дыр бис. Бо хоккей оюнун чидирбес дээш бо кожууннуң кожуун чагырга чери, ойнап чоруур оолдары дыка улуг ажылды кылып турар-дыр» — деп демдеглээн.

Рубрика: 

ТКУ-нуң сургуулу делегейниң бирги черинге киржир эргелиг

Россияның Самбога 1995—1997 чылдыг элээди оолдар аразынга Европаның база Делегейниң бирги чери дээш маргылдааларга киржир эргени чаалап алыры-биле шилилгелиг маргылдаазы февраль айның 4-8 хүннеринде Рязань хоорайга болуп эрткен.

Рубрика: 

Кышкы Олимпий оюннарының төөгүзүнде эң-не узун эстафета

Февраль 7-де 2014 чылда Сочиге болуп эртер Олимпиадага чедир дедир санаашкын эгелээн. Россияның 9 аңгы хоорайларында ол хүнге чедир дедир санап турар шактарны салган.

Рубрика: 

ШАГАА ХҮРЕЖИНГЕ БАЗА КАТАП ӨВҮРНҮҢ КОМАНДАЗЫ ТИИЛЭЭН

Үнүп орар кара суг чылан чылы Шагаа 2013 бүдүүзүнде чаңчыл болган тыва хүреш маргылдаазын республиканың аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле яамызының база тыва хүреш федерациязының удуртулгазы-биле февраль 8-9 хүн- неринде элээди оолдар аразынга команда талазы-биле база тулган тиилекчи дээш мөөрейлиг маргылдааларны эрттирген.

Рубрика: 

Иван Ярыгин маргылдаазының соонда бодалдар

Маргылдааның бир хүн мур­нуу чарыында, январь 24-те, И.Ярыгин аттыг спорт ордузунуң хуралдаар че­ринге чыры­дыыш­кын та­лазы-биле улуг чыышты Красноярск крайның гу­бер­натору Лев Кузнецов сөс ап, келген аалчыларга ба­йыр чедирбишаан, Рио-де-Жанейрога болур олим­пиада­же белеткелдиң эге­лээ­нин чугаалады. Крас­но­яр­ски­ниң Д.Г. Миндиаш­ви­ли ат­тыг хүреш академиязын «аны­яктар аразында кадык амы­дырал, чон­нар аразында найырал, спортчу хүрештерни делегейге сайзырадыры, олим­­пийжи шим­чээшкиннер дет­килдези» дээш үнелел­ди Россияның спорт яамы­зының сайыды Виталий Мут­ко, делегей чергелиг хү­реш федерациязының, ФИЛА-ның даргазы Рафаэль Мар­ти­неттиниң ча­гаазы-биле таныштырганы кол солун  чүүл болган. Красноярск хоо­райның Д.Г.Миндиашвили ака­демиязын, Европа-азия чер­гелиг спортчу хүрештер сай­зырадырының төвү деп атты тыпсырын чарлаан

Рубрика: 

Страницы

sitemap