Спорт

Хостуг хүрештиң Россия Чемпионады Красноярскыга эрткен

Чоокта чаа Красноярк хоорайга болуп эрткен Россия чергелиг хостуг хүреш чемпионадынга нии­тизи-биле 11 тыва спортчулар киришкен: 2-зи Красноярск крайы дээш, 3 кижи – Кемерово, 1 кижи  – Новосибирск, 5 кижи – Тыва дээш. Бистиң мөге­леривистиң белеткели бедик деңнелде, шупту тии­лелгеже чүткүлдүг турганнар. Ынчалза-даа, ФИЛА деп хостуг хүреш ниитилели хүрештиң дүрүмнериниң өскерилгелерин маргылдаа хүнүнде кииргенинден оолдар чаартылгаларга белеткенип четтикпейн барг­аннар.

Рубрика: 

Суг-Аксынга спортчу шөлдерни тудар

«Спортту кудум­чу­лар­же» деп губернаторлар төлевилелин боттандырар талазы-биле ажыл планы езугаар Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксы суурунга бир чаа спортчу шөл, бут бөм­бүүнге бичежек шөлчү-геш база хол бөмбүүнүң шөлүн кылыр. Аңаа тудуг ажылдарын чорудары-биле кожууннуң аныяктарының иштинден волонтержу бөлүктерни тургускан. Амгы үеде спортчу шөлдү кылып турар болгаш, шөлдү ажыглалче дарый киирерин планнаан.

Рубрика: 

«Океанга» болуп эртер «Президентиниң маргылдааларынче» Тывадан өөреникчилер чоруур

«Президентиниң маргылдаалары» деп Бүгү-россияның школачыларының спортчу мөөрейиниң 16-гы регионалдыг кезээ түңнеттинген. Бо чылын аңаа республиканың кожууннарындан 10 команда, а хоорайларындан 4 команда киришкен.

Маргылдаа чеди хевирге эрткен: хөй мергежилдиң, мини-футбол, стол теннизи, шахмат, хөглүг чарыш, кудумчу баскетболу, чогаадыкчы мөөрей. Бүгү команданың тиилелгези үш мөөрейден илерээр: хөй мергежилдиң маргылдаазы, хөглүг чарыш болгаш чогаадыкчы мөөрей.

Рубрика: 

Опан Сат делегейде эң-не тергиин спортчуларның даңзызын баштаан

Опан Сатты 60 килге чедир деңзилиг хостуг хүреш мөгелериниң аразында эң-не тергиин база катап демдеглээн. Делегейниң хүреш федерациязының (FILA)  эксперттери май айда болуп эрткен делегей маргылдааларының түңнели-биле тыва спортчуну даңзының бирги черинче салган. Спортчувус ол черни каш айның дургузунда бүзүрелдиг эжелеп турар.

Рубрика: 

Бичии мөгелерниң дыштанылгазы

Июнь 6-да республиканың дээди спортчу мергежил школазында (ДСМШ) «Хе­рел» деп спортчу болгаш кадыкшылга лагери бичии спортчуларга эжиктерин ажыткан. Лагерь боду үш дугаар чыл улай ажылдап турар. «Херелдиң» програ­мма­зы хүрешче угланган болгаш чүгле оолдар дыш­танып келген. Ниитизи-би­ле чээрби беш кижи.

Рубрика: 

Страницы

sitemap