Спорт

Юрий Кара-оол: «ВИЗИРЬНИҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ — БИСТИҢ ШУПТУВУСТУҢ ЧЕДИИШКИНИВИС-ТИР»

Аът — тыва чоннуң бурун шагдан бээр идегелдиг малы. Ол үеде машинаны аът солуп чораан, амыдыралынга херек бүгү-ле ажыл-херээн аът-хөлге-биле кылыр. А аът — эр кижиниң омакшылы,  өңнүү болгаш ыдыктыг малы. Эр кижи чүгүрүк аъттыг,  мөге оолдуг болур деп ада-өгбелеривис чагып чоруур. Оон аңгыда эр кижиниң  сонуургалын болгаш хей-аъдын көдүрер  аът чарыштырары, хүреш болгаш ча  адары деп үш оюн бар.  Бо оюннарга чоннуң сонуургалын  эзир куш дег девип, ачыр-дачыр тутчуп турар мөге оолдарның хүрежип турары найысылалда «Хүреш» стадионундан эскерип болур. Чоокта чаа эрткен юбилейлиг хүреш үезинде ол стадионувуска  сыңмайн турган бис, сонуургалывыс ол хире бедик.

Аът чарыжын база хүрештен дудак чокка көрүп турар бис. Тос-булакты аъттыг, чадаг, машина-балгаттыг улус дола бээр. Аът спорту база Тывада чылдан чылче бурунгаар хөгжүп орары оон-на илдең. Бистиң аъттарывыс узун хемчээлдиг дистанцияга маңнаар болгаш чыраа, чоруктуг, улуг болгаш тыва аъттарны чарыштарга киириштирип турар. Тывадан дашкаар соңгаар хоорайларда ипподромга чарыштырар, ында аъттың танцылаар, шураар, маңнаар үш хевири бар. Ынчангаш ТР-ниң Аът федерациязының кежигүннери маңаа уксаалыг аът чарыжының үш хевирин сайзырадыры-биле хемчеглерни ап эгелээн.

Рубрика: 

100 чылдың төөгүзүнче кирген

Тыва база Ураанхай көшкүн чоннарның салгалдан салгалче сагып келген үш оюннарын (хүреш, аът чарыжы, ча адары) 100 чылда эгидип, кады деңге эрттирерин Тываныңчазаа, аныяктар херектери болгаш спорт яамызы база федерациялар баш удур дугуржулга, тускай  сорулганы салгаш боттандырган.

Рубрика: 

V-КИ БҮГҮ-РОССИЯ ФЕСТИВАЛЫНЫҢ КУБОГУН ТКУ-НУҢ КОМАНДАЗЫ ЧААЛАП ЭККЕЛГЕННЕР

Студентилер аразында спортту сайзырадыры-биле Россияның эртем болгаш өөредилге яамызы, Россияның спорт яамызы, студентилер аразында спорт эвилелиниң федерациязы бо чылын бешки Бүгү-россия фестивалын Ростов областьтың төвү Ростов-на-Дону хоорайга сентябрь 30-ден ок

Рубрика: 

СТУДЕНТИЛЕРНИҢ СПОРТЧУ ФЕСТИВАЛЫНЧЕ

Чылдың  болур Бүгү- рос­сия чергелиг, спортчу фес­тиваль бо чылын Рос­тов облазынга 5 дугаарын Россияның спорт яамы­зы, хөй-ниитичи органи­зация «Бүгү-россия студен­тилериниң спортчу эвилели» база Ростов облазының ча­гыргазы, Доннуң техник­тиг университединиң удур­тулгазы-биле болуп эртер деп Ростов облазының губер­наторунуң оралакчызы  Игорь Гусаков чугаалааш, улаштыр дараазында ырак девискээрлерден Москва, Киров, Тверь областары, Пермь край, Татарстан, Тыва, Калмыкия, Удмуртия, Коми республикалардан кир­­жириниң бадыткалы кел­­генин бүзүреткен.

Рубрика: 

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ, ҮЛЕГЕРЛИГ МӨГЕНИҢ ЧЕДИИШКИННЕРИ

Европаның самбо хүрешке 52 деңзилиг мөгелер аразынга 2011-2012 чылдарда ийи дакпыр тиилекчи, 2013 чылда 57-деңзиге алдын медальга деңнежир хүлер медальдың эдилекчизи, делегей чергелиг спорт мастери, төрүмелинден салым-чаяанныг мөге, ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединиң 3-кү курсчузу Альберт Монгуш болгаш баштайгы дээди эртемниг, амгы үеде Россияда, Европада, Японияда билдингир дзюдо, самбо школазының дуржулгалыг тренер-башкызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы Вячеслав Монгуш база ийи дугаар тренер-башкызы самбо хүрешке Россияның спорт мастери,

Рубрика: 

Страницы

sitemap