Культура

ТӨРЭЭН ЧЕРИМ АЛГАП ЧОР МЕН

Төрээн черим алгап чор мен Тываның  чогаалчыларынга  2013 чылдың  күзүэң-не  дүжүткүр болуп, тыва литератураның классиктери Степан Сарыг-оолдуң (105 харлаанын — Өвүрге), Сергей Пюрбюнуң (100 чылын — Улуг-Хем кожуунга)  дем­деглээнин солуннуң арын­нарындан номчукчулар калбаа-биле танышкан.

Рубрика: 

СЦЕНАЖЕ БИРГИ БАЗЫМ

Кызыл кожууннуң чанында тургустунган элээдилерниң «Эврика» төвүнде янзы-бүрү бөлгүмнер бар. Оларның бирээзи «Арлекино» деп шии каттыжыышкынын 1-ги категорияның башкызы Кара Кыдат-ооловна Ондар башкарып келген. Бо кайгамчык талантылыг, тура-соруктуг башкының өөреникчилери «Радуга театральных каникул», «Золотая маска» деп конкурстарга идепкейлиг киржип, шаңнал-макталдарны ап келген. Чылдың эртер Республикада улусчу театрларның фестиваль-конкурузунга киржири дээрге, бедик харысаалга болгаш улуг хүлээлге.

Рубрика: 

АЯН ТУДУП ЧЕДИП КЕЛДИ

Каа-Хемниң дугаары № 1 ортумак школазынга Тыванын сураглыг чогаал­чызы Сергей Бакизович Пюр­бюнуң 100 харлаан юби­лейинге тураскааткан кичээл-ужуражылга болган.

Рубрика: 

КИЖИ БҮРҮЗҮ — ДИРИГ ТӨӨГҮ

2014 чылда ТР-ның типографиязының тургустунганындан бээр 90 чыл оюн демдеглээр дугайында «Челээш» деп солундан билгеш, бо материалды бижикседим.

Рубрика: 

ОНЗАГАЙ БАЙЫРЛАЛГА КИРИШКЕНИВИС

Бистиң өгбелеривис ат-сураглыг алдан-маадыржыларның тура халыышкыны — Тываның төөгүзүнде элеп читпес арыннарның бирээзи. Иштикиниң болгаш даштыкының ийи дакпыр дарлалынга удур амы-тынын артынга каггаш, демиселди эгелээн эрес-дидим араттарның овур-хевири бөгүнге чедир салгалдан салгал дамчып чедип келген. Мээңөөм ээзи Ондар Когуй-Маадыр Анай-оолович Шожапай Маадырның салгалы.

Алдан-маадырларның хос­туг амыдырал, деңэрге, эки чуртталга дугайында изиг күзелдери Тывага XX чүс чылда боттаныр аргалыг болган. Оларның чырык адын, өндүр чаагай херээн утпайн, ада-өгбелеривистиң тура халыышкынының 100, 110, 120 чылдар оюн демдеглеп эрт­тиргенивис база бо чылын 130 чыл оюн бүгү чоннуң байырлап турары — маадырларга бөгүнгү салгалдың сүзүглээн мөгейии-дир.

Рубрика: 

Страницы

sitemap