Кадыкшыл

«ЧАҢГЫС-ТЕРЕК» ЛАГЕРИНДЕ

Ырак-узак  Өвүрнүң өөредилге эргелелиниң 2013 чыл­дың июль 3-те үндүргени № 137 дужаалы-биле чайгы лагерьлерниң кижизидикчи башкыларынга орус, тыва болгаш англи дыл башкыларын ажылдаарын көрген. Чүге дизе, 3 дылдың харылзаазын күштелдирери болгаш уругларның дыл-домаан сайзырадырынче кичээнгейни угландырган. Өөредилге эргелелиниң тургусканы план-хемчеглеринге даянып алгаш, Чаа-Суур сумузунда «Чаңгыс-Терек» лагеринге дыштанып турар уруглар чараш чүүлдерге өөренип, бот-боттарын билчип, билиин делгемчидип, чугаазын сайзырадып турарлар. Дараазында план езугаар ажылды чорудуп турары солун, понедельник – культура хүнү, вторник – орус дыл, среда хүнү - спорт болгаш туризм, четверг – тыва дыл, пятница – даштыкы дыл, суббота – театр хүнүболгаш улуг-хүн – телевидение хүнүдеп планны тывызык тургусканы онзагай.

Рубрика: 

НЕГЕЛДЕ, ЫНАКШЫЛ

Педагогиканың төөгүзүн алырга, кижизидилгениң эң нептереңгей хөйге билдингир аргалары: чагып сургаары, сагындырыг бээри, кезедип чугаалаары колдуунда-ла колдап турар. Бичии уругларга хамаарыштыр сагылга-чурум, негелде болгаш ынакшыл чаңгыс аай, дөмей болур ужурлуг.

Рубрика: 

МАРГЫЖАРЫ УРАН АРГАЛЫГ

«ТА»-дан неделяның эң эки сүмези

Өг-бүле ийи кижи доктаамал алгыжар, ындыг байдал шуут чаңчыл апар чыдар болза, чылдагаанын бодамчалыг сайгарып, тодарадып көөр апаар. Маргыштың эгелекчизин колдуунда-ла херээжен кижи дижирин бо-ла дыңнаар бис, психологтар ону бадыткаан дээр.

Рубрика: 

БУТТУҢ ГРИБОКТУГ ААРЫЫ

Бо аарыг халдавырлыг грибоктуг (Микоз). Бүгү чер-делегей, планетада кижилерниң 20 хуу бо аарыг-биле аарып турар. Эң-не делгереңгейи-биле буттуң салааларының сыгыглары болгаш дыргактар үрелип баксыраар. Эмчилер онихомикоз деп диагносту салып турар.

Рубрика: 

Страницы

sitemap