Кадыкшыл

БАЗА КАТАП ЧИДИГ РЕСПИРАТОРЛУГ ААРЫГЛАР (ОРВИ) ДУГАЙЫНДА

Чидиг респираторлуг вирустуг инфекция (ОРВИ) дээрге аарыгның өөскүдүкчүлери (вирустар) кижиниң тыныш органнарын дамчыштыр мага-ботче кирген соонда чидии-биле эгелээр халдавырлыг аарыглар болур.

Рубрика: 

ХЕРЭЭЖЕН ЧОН НАРКОЛОГИЯ ЭМНЕЛГЕЗИНДЕ

Республиканың наркология эмчи­зин­де 2013 чылдың эгезинде 2290 херээжен кижи нарколог эмчиниң хайгааралында турар, ол болза ниити республиканың наркология эмчизинде учетта турар кижилерниң санында 37 хуу болуп турар (6139 кижиден). Чылдан чылче нарколог эмчиниң учедунда херээжен кижилер саны көвүдеп турар, чижээ: 2010 чылда учетта 2109 херээжен кижи турган болза, 2012 чылдың төнчүзүнде 2290 сан кылдыр өскен.

Рубрика: 

ЭШТЕРИҢ КӨГҮЛДЕЗИНГЕ АЛЫСПА

Ам бо хүнде наркомания калбаа-биле нептереп, кижи бүрүзүнүң чурт­­­­­талгазынга, кадыкшылынга айыыл­­­­дыг байдалды тургузуп турар. Мээң чоок улузумда, мээң чурттап турар черимге наркотиктер чок деп, амдыызында бодувусту оожургадып болур бис, ынчалза-даа ындыг халап бистиң чуртталгавыска хенертен та­вар­жы берип болур. А кажан бис  нар­­котиктерниң айыылының дуга­йын­да билир болзувусса, аңаа удур чепсегленген бис деп санап болур бис.

Рубрика: 

КАЧЫГДАЛ ДОЛГАН ОРУК ОЗАЛ-ОНДАКТАРЫ

Бо чылын болгулаан орук озал-ондак, айыыл-халаптары ол дугайында дыңнаан-билген улуг-биче кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилин оожум-дыштыг черле арттырбаанын билир бис.

Рубрика: 

МЕН ЧУРТТАЛГАГА ЫНАК МЕН, А ЧУРТТАЛГА МЕҢЭЭ ЫНАК…

Стресстиг байдалдарга удур тура-сорукту канчаар быжыглаарыл?

Рубрика: 

Страницы

sitemap