Кадыкшыл

ЧАШ ТӨЛ – ЧАА ЧУРТТАЛГА

 

Чаа төрүттүнген чаш төлге авазы¬ның эмииниң сүдү дээрге эң-не чаа¬гай, амданныг болгаш ажыктыг эм-таң болур дээрзин амгы үениң авалары барык шуптузу билир. Иениң сүдүнде бар чогуур бүдүмелдер чаш төлдү чүгле тоттуруп семиртир эвес, а аарыглардан камгалаар бол¬гаш чаш организмниң доругуп-быжыгарынга улуг салдарны чедирип, ооң сайзыраарынга идиг бээр. Оон аңгыда, эмиг эмзирери авазы биле чаш төлдүң аразынга кайгамчык чоок, эргим харылзаа-хамаарылганы тургузарынга улуг дузалыг. Бо бүгү ажыктыг шынарларны кылымал сүт тер берип шыдавас.

Рубрика: 

Советы молодым родителям: Немного о спальном месте ребенка до года

Рубрика: 

Баштайгы тыва эмчи

 

Эмчи эртемниглер дээрге эң-не харыысалгалыг, буянныг мергежилди шилип алган, быжыг тура-соруктуг, чоннуң кадыы дээш демиселге сеткилинден бердинген, сүлдези бедик, чүрээ дидим, бурунгаар көрүштүг дидим кижилер-дир. 

Олар Гипократтың даңгыраан хүлээп алгаш, бүгү сагыш-сеткилинден мергежилинге бердинген болур.

Ак халаттыг кижилерге хамааржыр республиканың баштайгы эмчилериниң би рээзи Билчитмаа Өдекеевна Монгуштуң төөгүзүнче хая көрнүр болза солун. Ол 1944 чылдың апрель 18-те Тыва Автономуг областың Барыын-Хемчик кожуунунуң  Эрги-Барлык суурга малчын арат өг-бүлеге төрүттүнген. Ачазы мал ажылындан аңгыда аарыг кижилерни база эмнеп чораан кешпи-лама. Ооң ук-төөгүзүнде лама, хам кижилер тургулаан. Авазының баштайгы өөнүң ээзи кыдат омактыг, олар үш уруглуг. Оон элээн чыл дар эрткенде Билчитмаа Өдекеевнаның ачазы-биле өг-бүле туткаш, алды уруглуг болган. Ынчан үениң аайы-биле эмчиниң төрелдери репрессияга таварышкан. Олар берге байдалга таваржып турда, Билчитмаа Монгуш беш харлыг турган. Бичии оол дуңмазын улуг акызы азырап алгаш барган. Билчитмаа Өдекеевна - өг-бүлениң дың чаңгыс кы зы болгаш чассыг өскен, а артканнары шупту оолдар. Кады төрээннер бичии тургаш-ла ада-иезинден чарлып, өскүс  арткаш, төрелдериниң холунга өзер салымга онаашканнар.

Рубрика: 

ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГНЫҢ САЛДАРЫ

Хамчыктыг аарыглар — колдуунда-ла чажыт эр-херээжен ха­рылзаадан дамчыыр аарыг­лар-дыр. Бичии элээди уруг­ларже аяк-сава, орун-дөжек херекселдери, аштаныр аржыыл таварыштыр хал­дай берип болур. Бо чылдың 10 айының дургузунда бис­тиң шээр аарыглар дис­пансериниң эпид салбыры бол­гаш профилактика ка­би­неди улуг эмчиниң айыт­калы езугаар өөренип кирип ту­рар студентилерниң бол­гаш (чедимчелиг эвес өг-бүлениң) школачыларның эът-кежиниң даштыкы байдалын көр­­бүшаан, бажының дүкте­рин хынап, са­лаа бажындан РМП (реакция ми­кропрецитация) дээр анализти ап турар.

Рубрика: 

КЫЛЫР ЧҮҮЛДЕР АМ-ДАА БАР

Солуннуң эрткен үндүрүүнде Валерий Ховалыгович Кара-оолдуң «Ыдык күштүг Будда Бурган» деп номунуң чон-биле таныштырылгазы ТР-ниң Найионал музейинге эрткениниң дугайында бижээн бис. Ынчалза-даа ол хемчег-биле таныштырылга төнмээн.

Рубрика: 

Страницы

sitemap