Аныяк кижиниң чедиишкини

Айдың Монгуш: «Бодумнуң чуртталгамны уран чүүлге болгаш чонумга тураскаадып чоруур мен. Чон мурнунга аян тудуп, бараан бооп чоруур аксым-кежии...»

Айдың Монгуш — Шуурмак суурнуң салым-чаянныг ыраажыларының бирээзи. Ол Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурунга 1984 чылда төрүттүнген, хар четпээнде-ле Тес-Хемниң Шуурмак суурунга ада-иези ажылының аайы-биле көжүп келген.

Викторина

«Тываның аныяктары» солуннуң «Тыва спортчу­ларны кайы хире эки билир сен?» деп чар­лаан викториназынга эрткен неделяда 16 кижи киришкен, оларның хөй кезии шын ха­рыыны тыпкан.

Студентилерниң шевер кылыглары

Тыва чуртунуң бойдузу эгээрттинмес казар байлактыг чурт боорундан аңгыда, төлептиг, уран-шевер болгаш ус-дарган чоннуң чурту дээрзинге чоргаарланып орар.

Салым-чаяанныг улус кандыг-даа ажылдың эртинезин кылып үндүрүптер деп чүвени чаңгыс эвес удаа көрдүм. Уран-шеверлерниң, ус-дарганнарның чогаадыкчы, тывызыксыг хол-биле тудуп-даараан ажылдарын кайы-даа үеде эртип турар делгелге үезинде сонуургап көрүп болур. Оларның аразында тос чүзүн малывыстың дүгүнден янзы-бүрү кылыгларны шеверлээни онзагай. Кидис кылыглары кылыр ажылдың Тывада сайзырап, хөгжүп турары демдеглексенчиг.

Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң 4-кү курсчулары дүктен, кидистен  кылыгларны шеверлеп-даараар ажылдарны кылып өөрениринге болгаш бүдүреринге,  кожавыс Моолдуң  Ценгел чурттуг  Цэцэгдарь Улансурэн башкының удуртулгазы-биле Белек аттыг бөлгүмде хаара тутунганнар. Башкының дүк кылыгларының билиглерин аныяк-өскенге өөредип, дамчыдып чорууру онзагай үлегер-дир.

Белек аттыг бөлгүм­нү көдээ ажыл-агый факультединиң, амгы доозукчу 5-ки курсчулары — баштайгы эгелекчи-студентилери олар чымыштыг ажылын эрткен чылын эгелээн. А бо чылын доозукчулар бөлгүмүнүң ажыл-ижин болгаш эртине дег билиин 4-кү курсчуларга дамчытканнар. Өөренип алган билиглериниң онза каасталгаларының талазы-биле мөөрейлерге, делгелгелерге болгаш форумга киржип төлептиг олуттарны чаалап база чедиишкиннерлиг болуп чоруурлар.

ВИКТОРИНА

«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы 2014 чылда Сочи хоорайга болуп эртер Олимпиадага хамаа­рыштыр база республикавыстың сураглыг спортчуларын алдаржыдары-биле «Тыва спортчуларны кайы хире эки билир сен?» деп викторинаны январь 16-дан чарлап турар. Кичээнгейлиг! Бо неделядан эгелээш викторинаның шаңналы өскерилген! Викторинаның киржикчилериниң хөй кезиинде солунувустуң чагыдылгазы бар болганындан база оларның  улуг дилээ-биле шаңналывысты тиилекчиниң соталыг телефонунче чаңгыс катап 20 акшаны сугар кылдыр өскерткен бис. Ынчангаш, хүндүлүг номчукчу, вик­торинага идепкейлиг киржириңерже чаладывыс! Вик­тори­наның шын харыызын солун үнген хүнден эгелээш, келир неделяның вторникке чедир дараазында телефон номеринче СМС-биле чорудар.

БИР ДУГААР ЧАА ТУТКАН БАЖЫҢ

Күрүнениң өскүс уругларны чурттаар оран-сава-биле  хандырарынга ажылдап кылган программазының боттандырыышкыны Тыва Республиканың иштинде калбаа-биле нептереп турар. Февральдың аяс хүннериниң бирээзинде Барыын-Хемчик кожууннуң төвү Кызыл-Мажалык сумузунга өскүс уругларга ийи аал чурттаар бажыңның тудуу доозулган. Мурнунда чылдарда бажыңнарны садып берип турган болза, (2010 чылда 4 бажың саткан, 2011 чылда 11 бажың), бо бажың кожуунда бир дугаар өскүс уругларга чаа туткан бажың бооп турар

Страницы

sitemap