Аныяк кижиниң чедиишкини

Сулдем Самбуу: «БИЗНЕС – ЭТО СПОРТ И АЗАРТ»

По линии министерства по делам молодежи и спорта РТ с 2011 года в республике реализуется комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность «Ты – предприниматель». В рамках программы ежегодно проводится республиканский конкурс «Молодежный бизнес-проект». Всего на конкурс в этом году принято 116 заявок. Из них на финал конкурса экспертами отобраны 45. И в рамках Молодежного образовательного форума «Тува – территория развития», который проходил 18 июля, прошла публичная защита проектов, по итогам которой определились 22 победителя.

ТЫВАДАН КЫДАТЧЕ ЭРТЕМНИҢ ОРУУ

Амгы сайзыраңгай үеде  эртем-билиг чедип алыр дээн уруглар бөмбүрзектиң кайы-даа булуңунче чоруп турарлар. «Солчулга» аргазы-биле сургуулдарны даштыкы чурттарже өөредип турары дээрге  чурттар аразында демниг, кады  ажылдажылга-дыр. Бистиң Тывавыстан Кыдатка өөренип чораан уругларның бирээзи Дайра Дадар-оолга ужуражып, ооң солун чугаазын номчукчуларга таныштырар аргалыг болдум.

АНАЙ-ХААК КАРА-САЛ: «Кижиниң чедиишкини чүгле бодундан хамааржыр...»

Чоокта чаа ортумак школаларның доозукчулары күрүне экзаменнерин чедиишкинниг дужаагаш, амгы үеде кым кайнаар өөренирин шиитпирлеп, документилерин янзы-бүрү өөредилге черлеринче киирип эгелээн.

А ол үеде оларның улуг угбалары, акылары Россияның болгаш Тываның дээди, ортумак өөредилге черлерин доозупкаш, төрээн черинче чанып, ажыл дилеп эгелээннер. Оларның бирээзи, бо чылын ТывКУ-нуң Төөгү факультедин кызыл диплом-биле дооскан доозукчу Анай-Хаак Кара-Сал-биле чугааны кылдывыс.

Анай-Хаак чоокта чаа ТР-ниң Профессионал өөредилге черлериниң эртем-методиктиг кижизидилге сайзыралының Төвүнде секретарь болуп ажылдап эгелээн, ынчангаш ооң-биле аныяк кижиге ажылга тургустунары берге бе, ол талазы-биле чүнү билир болза экил деп айтырыгларны сонуургап чугаалаштывыс.

ТЫВА — САЙЗЫРАЛДЫҢ ДЕВИСКЭЭРИ

2011 чылдан бээр Таңды кожууннуң Дүрген-Оруу деп черге республиканың аныяктарының «Тыва — сайзыралдың девискээри» деп өөредиглиг чыыжы болуру чаңчылчаан. Бо чылын чыыш июль 15-тен 27-ге чедир ийи аңгы сменага эртер: бирээзи Дүрген-Оруунга, өскези Сосновка суурга. Аныяктарның чыыжын ТР-ниң аныяк­тар херээниң болгаш спорт яамызы рес­публи­каның Чазааның деткимчези-биле орга­ни­застаар.

Автомеханик - ажыктыг мергежил

Машина септекчизи – чугула херектиг ажыл­дарның бирээзи.  Амгы үеде бистиң Кызылывыста автомашиналыг чоннуң саны көвүдеп турар. Оларның чамдыызы – херээжен чолаачылар. Бис бодаарывыска, оларның аразында машина эки сайгарып шыдавас, кылып билбес улус база хөй. Ынчангаш машина септекчизинге барып, оларның дузазын дилээр апаарлар.  Машина септеп өөренип алыры база ындыг-ла амыр эвес болгай. Аңаа чүгле кичээнгейи бедик, өөрениичел кижилер езулуг шын билиглиг бооп үнер.

Страницы

sitemap