Өртке удур камгалалал банының 90 чыл юбилейи

90 чыл бурунгаар Тыва Арат Республиканың Чазааның  №1914  Доктаалы езугаар ТАР-га өртке удур камгалал албаны тургустунган. Ук албан тургустунган үезинден бээр бо хүннерге чедир быжыг демисел, маадырлыг чоруктар-биле долган улуг орукту эрткен. Өртке удур камгалал албанының төөгүзүнде республиканың кайгамчыктыг болуушкуннары-биле холбашкан арыннар болгаш өскерлиишкиннер хөй — хол-биле ажылдаар «Кызыл от» деп өрт өжүрер насостарның орнунга чаа шагның техниказы ажыглалда кирген, а өрт өжүрүкчүлериниң саны 12-ден 750 чедир көвүдээн.

sitemap