Амгы уении-биле аныяктар ТР-ниң чазааның даргазы-биле VK таварыштыр харылзажып эгелээн

Сөөлгү үеде кандыг-даа ажыл-агый компьютер, интернет чокка бүтпес апарган. Амыдыралдың сайзырап турары ол хире. Коммуналдыг ачы-дуза, күрүне үндүрүү дээн ышкаш төлевирлерни кассага оочурлааш төлеп турбас, терминалдарга баргаш, компьютерге ажылдааны ышкаш клавиатураны ажыглап тургаш, чүнү-даа кылып ап болур апарган. Оон кедерезе, садыг-магазиннерге электроннуг акша-биле санажып ап безин болур. Черле ынчаш чээли, кредиттерни базым санында бээрин чөпшээрээн, чон ооң ачызы-биле амыдырап база өөрени берген. Ам делегейниң кайы-даа булуңунда чурттап-амыдырап чоруур таныш-көрүжү-биле электроннуг адрес дузазы-биле чагаалажып, VKонтакт таварыштыр харылзажып болур апарган. Тываның аныяктары ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң контактыда хууда арнынче чагааларны бижип, харылзажып эгелээни амгы үениң сайзыраңгай харылзаа хевири бистиң амыдыралывысче хүнден хүнче быжыгып кирип кел чыдарын көргүзүп турар. Кызыл хоорайның №12 школазындан өөреникчиниң контактыда хууда арнынче бижээн дыңнадыын алгаш, Чазак Даргазы ол дораан школага чедип, башкылар, өөреникчилер-биле чугаа-лашкан. А октябрь 24-те 12 харлыг Марианна Даржаа Шолбан Кара-оолдуң хүлээп алыышкынынга кирген, ол база контактыда социал адыр таварыштыр чагааны бижээн. ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол VK-да арынчыгаш аңаа чаа аудиторияны ажытканын демдеглээн. Интернет четкилерин таварыштыр аныяктар хөй харылзажып, ажыл-агыйның янзы-бүрү адырларында байдалдар дугайында боттарының бодалдарын бижип, чамдыкта дуза кадарын-даа дилеп турарлар.

Мира Конгул-оол, кол редактор.

"Тываның аныяктары", №43, 2012 чыл ноябрь 8.

sitemap