Амгы уении-биле аныяктар ТР-ниң чазааның даргазы-биле VK таварыштыр харылзажып эгелээн

Сөөлгү үеде кандыг-даа ажыл-агый компьютер, интернет чокка бүтпес апарган. Амыдыралдың сайзырап турары ол хире. Коммуналдыг ачы-дуза, күрүне үндүрүү дээн ышкаш төлевирлерни кассага оочурлааш төлеп турбас, терминалдарга баргаш, компьютерге ажылдааны ышкаш клавиатураны ажыглап тургаш, чүнү-даа кылып ап болур апарган. Оон кедерезе, садыг-магазиннерге электроннуг акша-биле санажып ап безин болур. Черле ынчаш чээли, кредиттерни базым санында бээрин чөпшээрээн, чон ооң ачызы-биле амыдырап база өөрени берген.

ШУУГААР МУРНУНДА БОДАНДЫҢАР БЕ?

«Риск» солуннуң парлап турары «чидиг» материалдары чамдыкта шынзыг-даа, чамдыкта кандыг-даа меге-нүгүлдү хөөктүрүп, хөөредип эккээр. Бо чылдың октябрь 23-те үнген №11 солунда Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Тимурович Давааның дугайында «Кан-оол Даваа, бодан!» деп ат-биле чогаадыг-материал парлаттынган. Ында кандыг-даа факт, барымдаа чокка республиканың улуг даргазы, албан-хаакчыт кижини эрткен соңгулдалар үезинде кажарлаашкыннар, мегелээшкиннер кылып турган деп буруудадып турар.

Страницы

sitemap