Хүндүлүг аныяк номчукчу!

Силерни баштай “Тываның аныяктары” солуннуң тургустунган төөгүзү-биле таныштырар бодай-дыр мен. «ТА» 1933 чылда  «Реванэ шыны» деп аттыг парлаттынып эгелээн (Революстуг аныяктар Эвилелиниң шыны»), а  1935 чылда «Аревэ шыны» кылдыр үнүп турган. Чүгле 1945 чылдың январь 18-те Тываның обком бюрозунуң хуралынга аныяктар солунун эде адаар дугайында айтырыгны чугаалашкан.  Ынчан «Аревэ шынын» «Тываның аныяктары» солун кылдыр эде адаан.

Үнүп орар 2013 чылда 80 харлаар солунувус дыка хөй сайыттар, чогаалчыларның күш-ажылчы оруун изээн. Оларның аразында РФ-тиң Күрүне Думазының депутады сайыт турган,  амгы үеде даштыкы экономика харылзааларының талазы-биле агентствонуң директору Чылгычы Ондар, Тываның улустуң чогаалчылары Олег Сувакпит, Кызыл-Эник Кудажы, Александр Даржай, уруглар чогаалчызы Кара-Күске Чооду база Александр Шоюн, журналистер Ая Тулуш, Адыгжы Саая, Артур Хертек дээш кымны чок дээрил! “Тываның аныяктары” солун национал кадрларны белеткээринге, аныяк-өскенни патриотчу чорукка, акы-дуңмалышкы найыралга кижизидер, тыва чоннуң чараш-чаагай езу-чаңчылдарын нептередип, хевирлээр херекке улуг салдарны чедирген.

ЧЫККЫЛАМА СООКТАН КАНЧААР КАМГАЛАНЫРЫЛ?

Бурун шагдан өгбелеривистиң тос-тостуң соогу дижири чыккылама кышкы сооктар удатпас келир. Ынчалза-даа чүгле «дөртен градустар» деп адаттынар тос-тостуң соогундан эвес, а Тывада «чылыг» деп санаттынар –20°-30°С температурага-ла кижиниң хээрек мага-боду доңуп-дожап, үжүй бээр ийикпе, амы-тынга айыылдыг байдалдар тургустунуп болур дээрзин утпас болза эки. Ынчалза-даа амыдырал чыккылама сооктарда-даа уламчылап турар болгай: соок-тур дээш ажылдавайн баар арга бар эвес, ажыл-албан аайы-биле ырак орукче-даа аъттаныр ужурга таваржыр улус көвей болгай. Ынчангаш кышкы үеде ал-ботту, ажы-төлдү ажыг чыварның айыылындан канчаар камгалаарының дугайында сүмеден кадып көрүңер.

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ ТИИЛЕКЧИЗИ

Аржаан 2009 чылда Россияның бичии оолдар аразынга бирги чери дээш маргылдаага тиилекчи болган, ол — Россияның 4-кү чайгы спартакиадазының 3 дугаар чадазының тиилекчизи, Буйбасар Сайтиев аттыг делегей чергелиг маргылдааның 2009-2010 чылдарда ийи дакпыр тиилекчизи, Тыва Республиканың чазак даргазының шаңналы дээш республиканың элээди оолдар аразынга 2009-2010 чылдарда ийи дакпыр тиилекчизи, “Спортчу элита” деп шаңналдың 2007-2010 чылдарда эдилекчизи.

Рубрика: 

Уран-шеверлерниң онзагай кылыглары

Бистиң республика мал ажыл-агыйлыг. Тос чүзүн малывыстың дүгүнден кандыг-даа кы­лыгларны шеверлеп, бү­дүрүп алыр аргавыс бар-дыр. Чеди чүзүн ма­лывыстың дүгүнден суй-белектерни сиил­биир, нарын,чараш каас­талгаларны тывы­зык­сыг, шеверлеп кы­лы­рынга уругларның ажылдарын онзалап дем­деглеп болур.

КРЕМЛЬДИҢ ЕЛКАЗЫНГА КИРЖИР

Чылдың-на  Кремльге чаа чыл байырлалын таварыштыр Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан эки өөредилгелиг, салым-чаяанныг уругларынга елканы эрттирип турарын билир бис. Бо үнүп орар чылан чылында мээңөөреникчим, Кызыл-Мажалыктың№ 1 школазының7 «а» клазындан Трасс Эдиски киржир деп медээни дыңнааш, өөреникчилерим-биле кады дыка өөрээн бис. 

Страницы

sitemap