«Tuva Team» — бот-тывынгыр, идепкейлиг аныяктар командазы

Чоокта чаа январь 4-те Тываның
В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга сураглыг артист, бүдүн Россияның аныяктарының ынак ыраажызы Бахти концердин эрттирген. Бахтини Тываже «Tuva Team» деп команда чалаан. Ол дээрге Кызылдың дүнеки-клубтарында темажыткан кежээлер эрттирип турар алды — 20-25 харлыг аныяктардан тургустунган бот-идепкейлиг бөлүк. «Tuva Team» командазы ажылын чаа эгелээн-даа болза, аныяктарның аразында ат-алдарын тыва бергеннер. Оларның эрттирип турар кежээлери бедик деңнелдиг, улуг хоорайлардан-даа чыда калбас. А чоокку үеден эгелээш «Tuva Team» Кызылдың өскүс болгаш чединмес уругларынга дузаламчы ажылын база чедирип эгелээннер.   Бо бот-идепкейлиг аныяктар-биле ужуражып, кылып турар ажылының болгаш эрттирген улуг концердиниң дугайында номчукчуларга сонуургадып көөр деп бодадым. Ужуражылгаже команданың үжү— Валера, Линда, Радомир келдилер.

СОЛУН УЛУС СОЛУНУВУСТАН СОМАЛАТТЫНГАН

1965 чылдың июнь айда Сат Күстүгүр-биле Шуурмак, Шара-Нуур ынчаар чайлаглар кезээн бис. Бир аалга аът мунуптарга, оозу ийи бут кырынга туруп кээрге, Күстүгүр оон дүжүр шурай берген. Чолаачывыс болгаш чурук тырттырыкчывыс Василий Тартак, дыка хөглүг эжи­вис, ону сагынган санында каттырар, чуглуп-ла чыдар, маши­назын чая долгап алыр чыгыы. Оларның кайызы-даа мээң даай-авамның теве саарын дыка магадаар. Ам пенсияда Маадыр-ие даай-авамның теве саап турар чуруун дараазында чылын көдээ ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүнде катап база солунга парладывыс.

АМГЫ ЧЕМПИОН АРТЫШ ЧҮЛЬДҮМ

Шыдыраа талазы-биле бо чыл­гы рес­публика чемпионады акшалан­ды­рыыш­кынга үскеш, баш муңгаш, болур, болбастың кырынга кээрге Шыдыраа федерациязының чаа соңгуткан прези­дентизи сайыт К.А.Бичелдей, вице-пре­зидент ТР-ниң чемпиону вүр кожуун эм­нелгезиниң кол эмчизи В.Н.Куулар шыдыраачы баштарын шыыладыр шын ажылдаткаш, шыңгыы, шиитпирлиг дүрген хөделиишкиннерни үндүргениниң ачызында кризистиг байдалдан уштунар арганы тыпканнар. Чай-хос чок ажылдап турар хөй-ниитичи даргаларывыска кы­зыгаар чок өөрүп четтиргенивисти бүгү Тываның шыдыраачыларының мурнунда үнүп кел чыдар Чаа чыл уткуштур бир-ле дугаарында илередирин ук чемпионаттың киржикчилери бо одуругларның авторунга даасканын өөрүмнүң өмүнээзинден бижип күүсеткеним хүлээп ап көрүңер, хүндүлүг Каадыр-оол Алексеевич, буянныг эмчи Валерий Николаевич!
Бүдүн чылды түңнээн чемпионат ТКУ-нуң хоорай адаанда өөредилге корпустарының тускайлап хостаттынган ийи өрээлинге дөрт хүн үргүлчүлээн.

Рубрика: 

Чаа чылдың байырлалы-биле!

Хүндүлүг аныяктар!
 

КЕМ-ХЕРЕК ҮҮЛГЕДИИШКИННЕРИН БОЛДУРБАЗЫ, ХӨЙ-НИИТИНИҢ КОРУМ-ЧУРУМУН ТУДАРЫ, УЛУСТУҢ ЭРГЕ-АЖЫЫН КАМГАЛААРЫ

Иштики херектер орган­нарында аңгы-аңгы эрге-ду­жаалда үре-түңнелдиг ажылдап чоруур аныяктар кө­вей. Чон-биле дорт ха­рыл­заалыг, кыштың соогу, чайның изии дивейн, кудум­чуларда хөй-ниитиниң корум-чурумун тудуп ажылдап чо­руур патруль албанында ажыл-хүлээлгезин күүседип чоруур оолдарның аразындан аныяк полицейжи Орлан Сат-биле ужуражып-чугаалажыр аргалыг болдувус.
Полицияның лейте­нан­­тызы Орлан Сат иш­тики хе­ректер орган­на­рының шугумунга 2009 чылда ажыл­дап эгелээн. Амгы үе­де аныяк полицейжи Кы­зыл хоорайның иштики херектер эргелелинде па­­т­руль ал­банының ин­спектору болуп ажыл­дап чоруур.

Страницы

sitemap