ВИКТОРИНАНЫҢ ТИИЛЕКЧИЗИ: «Дамырактың» кежигүнү

Викторинаның  бир ду­гаар неделязының  тии­лек­чизи  Байыр-Мөңге Бан­дан — Кызылдың2 ду­гаар школазының11 классчызы. Ол «Тываның  аныяктары» солуннуң  2013 чылдың  январь 17-ниң 2 дугаар үндүрүлгезинде викториананың  айтырыын  кымны-даа мурнай шын тыпкан.

СУУРУВУСТУҢ ШЕВЕР КЫЗЫ

Мен маңаа бистиң  Мугур-Аксы суурда чоннуң  хүндүткелин чаалап алган аныяк кыстың  дугайын бижикседим. Ону Делгер-оол Азиата Иргитовна дээр. Бажың-балгатты-даа тударда баштай таваан салып алгаш, ханаларын тудуп үндүрер болгай. Ооң  дааранып өөрениринге авазы Делгер-оол Зоя Иргитовна дузалап, деткимчени көргүскен. Ол — Мугур-Аксынга даараныр комбинат турда, аңаа эки ажылдап, шаңнал-макталдыг чораан хоочуннарның  бирээзи. Азиата 7-8 класстарга тургаш-ла, чуга хептерни бышкаш, даараптар апарган.

ТУБЕРКУЛЕЗКА УДУР ХЕМЧЕГЛЕР АЛДЫНЫП-ЛА ТУРАР ДЭЭР, А ХЕРЕК КЫРЫНДА...

Кандыг-даа кижи чы­рык чер кырынга төрүттүнүп көстүп келгеш, кадык-шыырак, каас-чараш болук­саар болгай. Ынчалза-даа кан­­дыг-бир хай-халаптың ур­жуундан чалатпаан аарыгга туттуруптарын дыка эки билир бис.Чүге мону бижип олур сен деп айтырыгга харыыны дорту-биле мынчалдыр ха­рыы­лап болур бис: «хөй-ле аарыгларның аразындан база бир эң-не каржы аарыг — ту­бер­кулезтуң дугайын бис, аарыг кижилер, бижикседивис. Эмчилер, специалистер  ботта­рының шыыдар шаа-биле со­­лун-сеткүүлдерде аарыгның  кандыызын тайылбырлап чы­рыдып турарын бо-ла эскерип номчуур боор силер. А бис аарыгның дугайын эвес, а кол чүве  эмчилеп алыры болгаш эмчилерниң аажызын база хөй-ле аарышкылыг үс­күле­жиишкиннерни чырыкче үн­дүрүп биживес аргавыс чок апаарга, элээн үр боданып деңзилээш, чырыкче пар­лаа­рын диледивис, хүндүлүг ре­дакция!

ТР-ниң Чазааның Даргазы Новосибирск хоорайның студентилери-биле ужурашкан

Россияның студентилер хү­нүнде ТР-ниң Чазак Дар­­газы Шолбан Кара-оол Новосибирск хоорайда өөре­нип турар студентилер-биле ужуражылганы кылган. Но­во­сибирскиниң Тывадан студентилериниң төөгүзүнде бо бир дугаар бедик деңнелде ужуражылгазы, ынчангаш зал каш шак бурунгаар-ла дола берген.

Тывызыксыг чыланнар

Индияда Гималай даглары­ның эдээнде бичии суур бар. Ол суурнуң ады Химачал-Прадеш. Суурнуң кыдыгларында чүс-чүс чыланнар шиилээр. Суурнуң чонунга олар кан­дыг-даа хора чедирбейн турар.

Чамдыкта олар бажыңнарже-даа кире бээрлер. Бир катап кобра дүне бир бажыңның ээле­ри удуп чыдырда кире бергеш, дааш-шимээни кедергей, удаан улусту оттурупкан.

Бажыңның ээлери кортка­нындан шупту үне халышкан. Ол үеде улус үнүп кээри билек, бажың буступ бады барган. 

Страницы

sitemap