«Россияга уруг бүрүзү чугула»

Депутаттың ажыл-ижи

 

Россияның Күрүне Ду­мазының депутады Лариса Шойгу февраль 1-де Кызыл хоорайның өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан чаштар чурттап турар «Уруглар бажыңынга» хуралды эрттирген. Хуралга ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа,  өг-бүле болгаш уруглар херектери та­лазы-биле Агентилелдиң даргазы Наталия Ховалыг, уругларның эргелериниң талазы-биле ТР-де бүрүн эргелиг төлээзи Светлана Аракчаа, Кызыл хоорайның төлээлекчилер Хуралының де­путады Лариса Андалаева дээш оон-даа өскелер ки­ришкен.

Иван Ярыгин маргылдаазының соонда бодалдар

Маргылдааның бир хүн мур­нуу чарыында, январь 24-те, И.Ярыгин аттыг спорт ордузунуң хуралдаар че­ринге чыры­дыыш­кын та­лазы-биле улуг чыышты Красноярск крайның гу­бер­натору Лев Кузнецов сөс ап, келген аалчыларга ба­йыр чедирбишаан, Рио-де-Жанейрога болур олим­пиада­же белеткелдиң эге­лээ­нин чугаалады. Крас­но­яр­ски­ниң Д.Г. Миндиаш­ви­ли ат­тыг хүреш академиязын «аны­яктар аразында кадык амы­дырал, чон­нар аразында найырал, спортчу хүрештерни делегейге сайзырадыры, олим­­пийжи шим­чээшкиннер дет­килдези» дээш үнелел­ди Россияның спорт яамы­зының сайыды Виталий Мут­ко, делегей чергелиг хү­реш федерациязының, ФИЛА-ның даргазы Рафаэль Мар­ти­неттиниң ча­гаазы-биле таныштырганы кол солун  чүүл болган. Красноярск хоо­райның Д.Г.Миндиашвили ака­демиязын, Европа-азия чер­гелиг спортчу хүрештер сай­зырадырының төвү деп атты тыпсырын чарлаан

Рубрика: 

ЧАҢЧЫЛ БОЛГАН ФЕСТИВАЛЬ

Эрткен чылын 1812 чылда болган Ада-чурт Дайыны­ның 200 чыл болганын демдеглеп эрттирген бис. Аңаа хамаарыштыр Каа-Хем суур­нуң Солаан Базыр-оол аттыг дыштанылга клубунга «Шагда болган таварылга» деп орус культураның фестивалы болуп эрткен. Байырлалга Кызыл кожууннуң школалары болгаш чалаттырган Туран хоорайның өөреникчилери киришкеннер.

ХООЙЛУ КҮШТЕЛГЕН, ЫНЧАЛЗА-ДАА…

(Иштики херектер эргелелиниң чоруткан рейдизинден репортаж)

Чуртувустуң келир үеде көрүжүнче улуг-ла кичээнгей салбайн, хүнүнде думчуун боралап чурттап чоруур сай­гарлыкчылар хөй дээрзи эрткен дыштаныр хонуктарда ИХЯ-ның Кызыл хоорайда Эргелелиниң назы четпээннер инспекциязының инспектору, полицияның майору Людмила Өлчей база полицияның ка­пи­таны  Айрана Комбунуң бол­гаш «Чаңгыс демниг Рос­­сия» партиязының удур­туп турары «Чоннуң хы­налдазы» төлевилелиниң во­лонтерлары-биле кады чо­руткан хыналданың  түңнелинде тодараттынган.

ТИИЛЕКЧИВИС — АНЫЯК АВА

Тиилекчивис - Айлаң Иргит

Иргит Алена,  24 хар­лыг.  Ол — 2013 чыл­дың  январь 24-те  № 3 дугаар «Тываның  аныяктары» солунда спор­тчу викторинаның  тии­лекчизи.

Страницы

sitemap