«Ленинградтың бүзээлээшкини»

Чоокта чаа Ольга Плюснина-Саттың «Ленинградтың бүзээлээшкини» деп сактыышкыннарын бижээн ному чырыкче үнген. Бо номнуң автору Тываның баштайгы доктору, профессор Шулуу Чыргал-оолович Саттың өөнүң ишти. Олар Тывага ажылдап, чурттап чорааннар. Амгы үеде оларның хеймер уруу Мария Диошшини-Сат Санкт-Петербургтан чедип келгеш, авазының номунуң таныштырылгазынга киришкен.
«Ленинградтың бүзээлээшкини» деп чаа номнуң таныштырылгазы июнь 17-де Национал музейге болуп эрткен. Мария Шулууевна Ада-чурттуң дайынының чылдарында авазының бижээн сактыышкыннарын чыггаш, эге ажылдарын белеткээн. Дайын эгелеп турда, Ольга Плюснина-Сат он бир-ле харлыг турган. Коргунчуг дайынның уржуундан чоннуң канчаар түреп турганын ол көрген болгаш, сактыышкынында демдеглеп каан. Бо сактыышкыннарны ном кылдыр үндүрер дивээн, уруу Мария чонга таныштырары-биле үндүрер деп шиитпирлеп алган. Ынчангаш бо чылын чырыкче үнүп келгени ол. 
Номну үндүреринге Тывада база бир билдингир чогаалчы Инна Принцеваның дузалашканынга авторнуң уруу өөрүп четтиргенин илередип демдегледи.  Оон ыңай таныштырылгага Ада-чурттуң дайынының хоочуннары Борис Подгорный биле Татьяна Афоничева чалаттырып кээп, дайын дугайында сактыышкыннарын чугаалааннар.  Олар ынчан  бичии-даа турган болза,  дайынның ужу-кыдыын билип, дыңнап, берге чылдарны чурттап эрткенин карааның чажын чотпушаан Борис Подгорный сактып чугаалады.  
Ол ышкаш Мария Диошшини-Сат июнь 22 - Ада-чурттуң Улуг дайынының эгелээн хүнүн сагынмышаан, авазының номнарын ТР-ниң Культура, +өредилге, Күш-ажыл болгаш социал адыр яамыларынга республиканың библиотекаларынга, школаларынга, хоочуннар бажыңнарынга болгаш өске-даа албан черлеринге дамчыдары-биле белекке берген. Саттарның уруунга ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Каадыр-оол Бичелдей Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден байыр чедирип чугаалааш, 4 номну дамчыдып берген. Мария Шулууевна өөрүп четтирип, өскен-төрээн Тыва чуртунга ынаан, төрел чону-биле моон-даа соңгаар кады ажылдаарын база ам дараазында ачазы Шулуу Чыргал-оолович Саттың дугайында ном белеткеп турарын ол чугаалаан. 
Бистиң корр.
sitemap