Кочетов суурга байырлал

Август 13-те Тыва Арат Республиканың тургустунганын чарлаанынга болгаш бирги Конституцияны хүлээп алганынга тураскааткан байырлыг хемчеглер Таңды кожууннуң Кочетов суурунга болуп эрткен. Байырлалга киржири-биле республиканың бүгү кожууннарындан (ооң иштинде Ак-Довурак хоорайдан)  төлээлер аңаа чыглып кээп, Культура бажыңының чанынга чыскаалып алгаш, 95 чыл бурунгаар Тургузукчу хурал болган шыкка чедир кылаштажып четкеш, байырлыг митингиге киришкеннер.
1921 чылдың август 13-16 хүннеринде,  95чыл бурунгаар,  Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан келген 300 ажыг араттар, нояннар Суг-Бажынга чыглып келгеш, Тываның төөгүзүнде эң-не баштайгы күрүнени — Таңды Тыва Улус деп тускай күрүнени тургусканын чарлаан болгаш ооң эң баштайгы /ндезин Хоойлузун — Конституциязын хүлээп алган. Ынчангаш ТАР-ның 95 чыл болган байырлалы Кочетов суурдан эгелээниниң ужуру бо.
ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы К.Т.Даваа, республикада Хөй-ниити Палатазының даргазыХ.Д.Монгуш, тус-тус кожууннарның чагырыкчылары болгаш хоочуннар ийи дакпыр байырлал таварыштыр чыылганнарга байыр чедиргеннер.
ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы К.Т.Даваа ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турарШ.В.Кара-оолдуң албан-херек ужурунда бо чыышка кээп шыдавайн барган ужурун тайылбырлааш, ооң өмүнээзинден байыр чедиргеш, Кочетов суурда чурттап ажылдап чоруур күш-ажылдың хоочуннары Екатерина  Оюнга, Александр Оюнга, Раиса Оюнга, Мерген Лапчаага  ТР-ниң ДээдиХуралының Хүндүлел бижиктерин тывыскан.
Байырлалга аңгы-аңгы кожууннардан чыглып келген чон Национал музейниң филиалының девискээринде С.К.Кочетовка удурткан Кызыл партизаннар отрядының штавы турган музей-бажыңны база сонуургап көргеннер.  95 чыл бурунгаар Тургузукчу хурал болган шыкта тураскаалга сактыышкынның минутазын чарлаан соонда, аңаа чечектерни салган.
 Культура бажыңынга ТАР-ның тургустунганының дугайында кинофильмни, ТР-ниң алдар-аттыг артистериниң болгаш Таңды кожууннуң бот-тывынгыр уран чүүл ажылдакчыларының концертин чон сонуургап көрген. Кочетово суурга байырлыг хемчеглер спортчу маргылдаалар-биле доозулган.
Олча МОНГУШ.
Владимир Чадамбаның фотозу.
sitemap