«Хову-Аксы – 2016»

Июль айның эгезиндеХову-Аксының «Таңды-Уула» культура бажыңынга ТАР-ның 95 чылынга, мөөрейниң эгелээнинден бээр 25 чылынга база Тывада аалчыларга  хүндүткел чылынга тураскааткан «Хову-Аксы-2016» аныяк эстрада ырыларының күүседикчилериниң мөөрейи болуп эрткен. Ооң кол организакчылары Чеди-Хөл кожууннуң культура килдизи (эргелекчизи И.О.Сайын-оол) база кожуунда культура сайзырадыр төп (директору О.А.Маады). Ук мөөрей бистиң Тывавыска 25 чыл бурунгаар болуп эгелээш, аныяк талантылыг ыраажыларны илередип тыварынга улуг ужур-дузалыг болган. «Хову-Аксы» ыраажылар мөөрейиниң төлевилелин ол үеде Чеди-Хөл кожууннуң культура килдизиниң эргелекчизинге ажылдап чораан Эрес Куулар ажылдап кылган. Амгы үеде республикада билдингир, алдар-аттыг профессионал тыва эстрада артистери Елена Ооржак, Юлиана Ондар, Станислав Ириль, Алексей Сарыглар, Борбак-оол Салчак, Эльвира Докулак, Сайдаш Монгуш, Айдысмаа Көшкендей, Сайлык Омун болгаш өскелер-даа улуг сценаже баштайгы базымнарын «Хову-Аксы» мөөрейден эгелээннер.
/ндезилеттинип тургустунганындан бээр 25 чыл болган «Сылдыстар фабриказы»--аныяк ыраажылар мөөрейи бо чылын 13 дугаар болуп эртип турары бо.Маңаа ниитизи-биле  шилилге турну эрткен16-дан 30 харга чедир назылыг 18 ыраажылар киришкен. Олар -- Кызыл хоорайның, Кызыл, Бии-Хем, Каа-Хем, Тес-Хем, Эрзин, Таңды, +вүр, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл кожууннарның төлээлери.
 Түңнелинде номинациялар аайы-биле «Онлайн-бадылаашкынның тиилекчизи» Сылдыс-оол Мандып-оол (Тес-Хем), «Тиилелгеже чүткүл дээш» Уйнук-оол Демир (Кызыл кожуун), «Көрүкчүлерниң сонуургалы» Артыш Тюлюш (Кызыл кожуун), «Идегел» Рулатэ Монгуш (Кызыл кожуун), «Улусчу чаңчылдарны кадагалап алганы дээш» +пей Сайын-Херел (Кызыл кожуун), «Артисчизи дээш» Экер Кара-Сал (Бии-Хем), «Улусчу тыва аялганы чаа хевирже кииргени дээш» Аяс Дамдын (Таңды) шаңнатканнар.
Бирги чергениң дипломантызы Артыш Сагаан (Кызыл хоорай), ийиги чергениң дипломантызы Эдуард Монгуш (Чеди-Хөл), үшкү чергениң дипломантызы ЭртинеКуулар (Кызыл кожуун);бирги чергениң лауреады Вадим Сарагай (Кызыл кожуун), ийиги чергениң лауреады Айрана Ховалыг (Чеди-Хөл), үшкү чергениң лауреады Сылдыс-оол Мандып-оол (Тес-Хем)болганнар.
 «Хову-Аксы» мөөрейниң оду өшпейн, моон-даа соңгаар улам сайзыраарын күзедим.
Олча МОНГУШ
sitemap