Хол бөмбүүнүң оюну – Бангкокта

Июль 6-10 хүннеринде хол бөмбүүнге херээжен командалар аразынга Европа чемпионады Бангкокка болуп эрткен. Делегей чергелиг оюнга Таиланд, Россия, Америка, Бразилия, Кыдат, Япония болгаш өске-даа чурттарның херээжен спортчулары киришкен. Европа чемпионадының Дээди шаңналы дээш кончуг чидиг демиселге Бразилияның уруглар командазы тиилээн. Ийиги черни Америка алган, үшкү,  дөрткү  олуттарны Голландия биле Россияның чыынды командалары ээлээн. 
Бо оюнннарны телевизордан-даа көрүп оргаш, кижи дөмей-ле төрээн чурту дээш сагыжы аарыыр боор чорду. Россияның уруглар командазы биле Таиландының уруглары-биле ойнай бээрге, девиденчиг-ле болду. Чүге дээрге, Таиландының уруглары болза-даа кашпагай, халчып келгеш-ле, чавыс болгаш күштүг  кагыгларлыг-дыр. Орус уруглар чүгле узун болгаш-ла эки болган, блоктаарга бирде эрттирип, чамдыкта алзып-даа турдулар. Таиланчыларны көөрге, бир ыяштан өске ыяшче шурап, халчып турар сарбашкыннар-ла, болза-даа шимченгир, аваангыр уруглар чорду. Шынап-ла, Таиландының командазының оюну болза-даа чараш боорда, дүрген-дир. Россияның кол тренери Юрий Маричев девидеп-ле турган боор. Бо командаларның саннары деңнежип-ле турду, Россия арай деп-ле 25:27,  25:26, 19:25-ке 3 партияны ойнааш, тиилеп алдылар. 
Оон ыңай Таиланд ышкаш Американың-даа, Бразилияның-даа уругларының оюну база денди онза-дыр. Хол бөмбүүнүң делегей чергелиг оюннарын телевизордан көрүп турар болза, моон чаа арганы шиңгээдип алырарга бар чорду.  
А.Тюлюш.
sitemap