Хевис кырында - школачылар

Чылдың-на февраль айда ТР-ниң «Афган дайынының  хоочуннарының эвилели» хөй-ниити организациязының шаңналы дээш хостуг хүрешке командалар аайы-биле  маргылдаа эртери чаңчылчаан. Республика чергелиг маргылдааның байырлыг ажыдыышкынында ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Артур Монгал, ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары, афганчылар, кожууннардан төлээлер  спортчуларга байыр чедирип, чедиишкиннерни күзээн. Ооң-биле чергелештир  тыва эки турачы Кечил-оол Тюлюштуң кады төрээн дуңмазы 70 харлыг хоочун Дайынчы Төмүр-оол чыылганнарга чагыг-сөзүн чугаалаан. Удавас Тиилелгениң 70 чыл оюнга уткуштур тыва эки турачыларга тураскааткан хемчеглер удаа-дараа болуп турар. Хүрештиң байырлыг ажыдыышкынынга эрес-дидим дайынчыларның дугайында  сактыышкыннарны спортчуларга чугаалап бергеннер.

Делгем, чырык «Херел» спорт залының чадып каан хевизиниң кырында школачы оолдар  20 дугаар чыл хүрежип турар.  Республика чергелиг  хостуг хүреш маргылдаазынга Кызыл, Ак-Довурак хоорайлардан, Мөңгүн-Тайга, Барыын-Хемчик, +вүр, Чөөн-Хемчик, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Таңды, Эрзин, Тес-Хем, Бии-Хем, Каа-Хем болгаш Кызыл кожуундан  командалар идепкейлиг киришкен. Маргылдааның кол шииткекчизи хостуг хүрешке спорт мастери Аян-оол Ондар башкарып эрттирген.

Чидиг демиселдиң түңнелинде 1-ги  черни Уругларның спорт школазының командазы чаалап алган. 2 дугаарын  Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем кожууннуң командазы 3-кү черни ээлээн.  Тиилекчилерге өртектиг белектерни болгаш хүндүлел бижиктерни тывыскан.

Чылдың-на эртип турар хостуг хүреш маргылдаазының деткикчилери боттарының сактыышкыннарын чугааладылар:

Леонид Кара-оол, «ТР-ниң Афганистан хоочуннарының эвилели» хөй-ниити организациязының даргазы: «Хостуг хүреш маргылдаазы 20  чыл эртип турар. Бо хире үениң дургузунда болуп келген маргылдааның ачызында улуг спорттуң девиинче бедип үне берген оолдар бар. Бистер оларга чоргаарланып турар бис. Оон аңгыда, эр кижиниң хей-аъды бедик чорзун деп кыйгырыглыг хемчеглер удаа-дараа эртип турар. Маргылдааны эрттиржип турар шииткекчилерниң, афган эш-өөрүмнүң киириштирип турар үлүг-хуузун демдеглевес арга чок. Ынчангаш Тыва чуртувус сайзырап, тыва спортчулар алдаржып-ла турар болзун!».

Бичелдей Саая, Афган дайынының киржикчизи: «Республикага спорту хөгжүдери-биле бо хостуг хүреш маргылдаазын афганчы алышкылар Кара-оолдар эгелээн. Школачылар аразында нептерей берген оюн-дур. Оолдар бо маргылдааны четтикпейн манаар, харын-даа мырыңай «Афганчылар турнири кажан болурул?» деп айтырып туруп бээр. Улуг, бичии спортчулар аразында афганчыларның боттарының оолдары база бар. Чылдан чылче бо хүрешке киржир күзелдиг оолдарның саны немежип турар».

Анисья ТЮЛЮШ.

Альберт Хомушкунуң тырттырган чуруктары.

 

 

Рубрика: 

sitemap