ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГНЫҢ САЛДАРЫ

Хамчыктыг аарыглар — колдуунда-ла чажыт эр-херээжен ха­рылзаадан дамчыыр аарыг­лар-дыр. Бичии элээди уруг­ларже аяк-сава, орун-дөжек херекселдери, аштаныр аржыыл таварыштыр хал­дай берип болур. Бо чылдың 10 айының дургузунда бис­тиң шээр аарыглар дис­пансериниң эпид салбыры бол­гаш профилактика ка­би­неди улуг эмчиниң айыт­калы езугаар өөренип кирип ту­рар студентилерниң бол­гаш (чедимчелиг эвес өг-бүлениң) школачыларның эът-кежиниң даштыкы байдалын көр­­бүшаан, бажының дүкте­рин хынап, са­лаа бажындан РМП (реакция ми­кропрецитация) дээр анализти ап турар.

Бо улуг шинчилгени доосканының түңнели-биле алырга, Кызылдың школа-ин­тернадындан - 3, эмчилер колледжинден —2, ТКУ —1, уран-чүүл колледжинден — 2, транспорт техникуму — 1, 1 дугаар ПУ-дан — 2 аарыг уруг­лар тывылган. Оон ыңай бисти дүвүредип турар чүүл, бичии элээди чаштарның аарып турары көвей бооп турары. Сан-чурагай-биле алыр чүве болза, 2012 чылда (0-6 харга чедир) — 5, 2013 чылда (0-6 харга чедир) 7 уруг бооп турар. Школачылардан 2012-13 чылдарда 18 болганы дүвүренчиг. Бо элээди уругларныңхөй кезии кожууннардан Ак-довурак, Чадаанадан бооп турар.

Күзүн августа хуралга база эмчилер бистер башкыларга бо эпидемиктиг байдалды чугаа­лап, чогуур хемчээн алы­рын чугаалашкан бис. Оон ыңай онзагайлап дем­деглеп каар чүүл, би­чии болгаш элээди уругларның ки­­жизидилге ажылынга ада-иелерни кичээндирип, башкылар, психолог, валеолог эмчилер-биле кады улуг ажылды чорудары не­геттинип турар. Бистиң эмчилеривис дермато-вене­рологтар кожууннарже каш-удаа үнүүшкүннү кылып, бот­туг дузаны чедирбишаан, кожууннуң улуг эмчизи-биле кады чагырга даргазынга барып дугуржулга кыл­бы­шаан, ол кожуун кандыг байдалда турарын сүме­лежип чугаалажып турар бис.

Херээжен чонувустуң салым-чолу, кадык бо­лу­рунуң байдалы (бичии чаш өпеяларның) ка­дыының байдалы бисти дүвүредип турар.  Чүге олар аарып турарыл?  Олар үезинде херээженнер консультациязынга даңзыга туруп албайн, орайтай бергенде азы авазы паш аарыын­­дан аарый бергенде, бчаш уруг иезиниң иштинге чорааш-ла төрүме­линден паш аарыглыг  апарган болур. Ынчангаш ол аарыг ие­­лер божаан соонда, бистиң эмнелгевиске кээп эмнедип турарлар.

Үстүнде демдеглээнивис улуг шинчилгениң соонда, аарыг сур­гуулдарны, өөре­ник­чи­лерни чыттыргаш эмнээн.

Ынчангаш аныяандан тура, бодунуң кадыын камнап,  дерматовенерологтуң арга-сүмезин ап, шинчидип ап бо­лурунуң аргазы бар, аныяктар. 

Аарыг улус адын адавайн, анонимниг байдалга шинчидип, эмнедип болурунуң аргазы бар. Бо таварылгада эмнээшкин өртектиг болур.

 

Нина ОНДАР,

Республиканың кеш-шээр аарыглар эмчизи.

Рубрика: 

sitemap