Делегей чергелиг маргылдаа

Июль 16-да «Хүреш» стадионунга Россияның алдарлыг тренери Радислав Монгуштуң чырык адынга тураскааткан делегей чергелиг сумо маргылдаазыболупэрткен. АңааСоңгу Осетия Республикадан-Аланиядан, Моолдан, Таджикистандан болгаш өске-даа чурттарда нниитизи-биле 50 мөгеллер киришкен. 
85 килге 20 мөгениң аразынгаАлдын-Сай Одай, Начын Дангыт-оол, Владислав Шарай, Артур Шагжы база Тываның Начын мөгези Андрей Монгуш, Таджикистандан келген Ахмадалиев Абдурахим хүрешкеннер.Түңнелинде Андрей Монгуш биле Күзечи Куулар бирги чер дээш тудушкаш, Андрей Монгуш 1 дугаар черни бүзүрелдии-биле чаалап алган.  
100 килдиг мөгеллер аразынга 13 кижи хүрешкен. Бирги черни Улуг-Хемден АйдыңМонгуш, ийиги черни база Улуг-Хем кожуундан Бүрбүжүк Буян, үшкү черни Таңдыдан Мерген Монгуш, +вүрден Ангыр Куулар чаалап алганнар. 
115 кил чедир деңзилиг мөгелер 8 кижи хүрешкен. Оларның аразынга Бурятияның Авырга мөгези Цыбик Маскаров, грузин мөге Ревас Вералашвили шыырак белеткелдиин көргүскен.  Ынчалза-дааРоссияның, Европаның чемпионнары Сайын-Белек Тюлюш, Эрес Кара-Сал боттарының удурланыкчыларын чииги-биле ажып эртип, түңнел ужуражылгада бот-боттарынгатаварышкаш, Эрес Кара-Сал тиилекчи болган. /шкү черни Седен-Очур Кара-Сал биле Алексей Монгуш алганнар.
115-тен аар деңзиге Красноярскиден Артем Корзун, Моолдуң Улуг Наадымынга бурунгу чылын шүүлген Батсур Намзырайжап, ТР-ниң Начын мөгелериСонам Соян, Айдың Очуржап, Каа-Хемден аныяк мөге Айдаш Даңзы-Белек күжүн шенешкеннер.  Чидиг демиселдиң түңнелинде Соңгу Осетиядан келген мөгелер, сумога Россияның чыынды командазының кежигүннери Арзамас Хасиев бодунуң чаңгыс чер- чуртуун, аар деңзиге делегей чемпиону Василий Маргиевти октаан. /шкү черге Артем Корзун биле ТР-ниң Начын мөгези АйдыңОчуржап төлептиг болганнар.
Маргылдаага бирги, ийиги, үшкү черлерни алган мөгелерни 50000, 30000, 10000 рубль-биле шаңнаан. 
Олча МОНГУШ.
sitemap