Чадаанада чаа спортчу өргээ

 

Тос оруктуң белдиринде Чадаана хоорайда чаа-чаа тудуглар каракка көзүлдүр-ле немежип турар. Ийи чыл бурунгаар  универсалдыг спорт өргээзи туттунуп эгелээн. Бо чылдың эгезинде ол улуг ажыл доозулган. Тудугну кожуунда «Строй-экспресс» КХН дугуржулга езугаар чоруткан.  Чырыкты киирип кааш, чылыдылгазын кылган.  Тудугжуларның бичии-ле чедир кылыр ажылдары арткан.

+ргээниң бирги каъдында спорт залы, кеттинер, чунар, арыгланыр, фитнес болгаш чемненир өрээлдер, ийиги каъдында  тренажерлар, бичии уругларга  таарымчалыг кылган ойнаар болгаш оон-даа өске өрээлдер бар. «Улуг, бичии залдары болгаш өрээлдери чаа херекселдер-биле  дериттинген. Тренажер залында хан-дамыр сайзырадырынга болгаш янзы-бүрү мергежилгелер кылыр дериг-херекселдерни тургузуп каан. Бо ажылдарны кожуунда уругларның спорт школазының тренер-башкылары чорудуп турар. Маңаа ажылдаары-биле 16 кижини хаара туткан. Тус-тузунда боттарының харыылаар өрээлдерин ажылдаарынга белеткеп ап турарлар. Бистиң кожууннуң улуг, бичии чону четтикпейн манап турар, ылаңгыя хүрешке сонуургалдыг школачылар дээш оон-даа өскелер — деп,  чаа кылдынган  спорт өргээниң директору Тухамел Кенден таныштырды.   

Шынап-ла, бо хире чараш спорт өргээ¬ни тыва чонунга кылып берген чаңгыс чер-чурттугларывыс  РФ-тиң Камгалал сайыды, Россияның Маадыры Сергей Шойгунуң, РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгунуң, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң киирген үлүг-хуузу улуг, бистер оларга мөгейип, четтиргенивисти илередир ужурлуг бис  дээрзин  ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, чадаанажыларның чаңгыс чер-чуртуу Александра Донгак чугаалады.

Чадаана хоорайның аян-шинчизин хевир киирип турар ийи каът өргээге барыын зонаның кожууннары Сүт-Хөл, +вүр, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга болгаш Мөңгүн-Тайганың спортчулары аңгы-аңгы хевирлерге белеткенир аргалыг болур. Мындыг онза спорт өргээ турда, алдарлыг мөгелер, делегей чергелиг спортчулар моон үнер дээрзинге бүзүрел бар.

 

А. ТЮЛЮШ

Кызыл – Чадаана – Кызыл

Авторнуң 

тырттырган чуруу.

Рубрика: 

sitemap