Чаа чылдың байырлалы-биле!

Хүндүлүг аныяктар!
 
База бир чыл адакталып келди. Бо чыл янзы-бүрү болуушкуннар-биле элбек болган. Декабрь айда бүдүн делегейге өртемчей төнчүзү болур дугайында «дидир-дидирлер» кижилерниң угаан-медерелин саймаарадып, дүвүрелди оттурган. Ынчалза-даа өртемчей төнчүзү болбаан, дириг амыдырал ам-даа уламчылап турар.  Бо айның сөөлгү неделяларында туруп көрбээн дыңзыг соок дыка хөй регионнарга  көдүрүлгеш, чаа-ла бир-ийи хонукта намдаан. Бойдустуң каржы-дошкуну бистиң амыдыралывыска шаптык катса-даа, дөмей-ле бичии чаштарывыс Чаа чылдың хуулгаазынын манап турар. Ынчангаш аныяк кижи бүрүзүнге ам-даа хуулгаазын күштерни, бурунгаар чүткүлдү, сайзыралды, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти
күзээр-дир бис.
Чаа чылдың, Рождествонуң байырлалдары-биле!
 
Хүндүткел-биле
Мира КОНГУЛ-ООЛ,
кол редактор.

sitemap