«Азияның уруглары» — делегей чергелиг спортчу оюннар

1996 чылдан эгелеп Саха (Якутия) Республикага дөРТ чылда бир катап болуп эртип турар. Ук спортчу оюннар аңаа бүдүн делегейден чыглып келген элээди спортчуларны бот-боттарының аразынга найыралчы, хүндүлээчел болгаш шыдамык болурунга кижизидип турар.
2016 чылдың июль 5-17 хүннеринде Якутск хоорайга VI дугаар оюннар болуп эрткен. Тыва Республикадан аңаа киржир эргени 14 спортчулар чаалап алганнар. Ооң мурнунда олар Сибирь федералдыг округтуң иштинге спорттуң дараазында хевирлеринге шылгалдаларны эрткеннер: хостуг хүрешке, бокска, дзюдога, хапсагай, кураш, сурдохостуг хүрешке. Дзюдо, хапсагай база хостуг хүрешке харысаалгалыг тренер-башкылар  кылдыр Тыва Республикадан ТР-ниң чыынды командаларын белеткээр төптүң башкызы Артыш Алексеевич Доржу, республиканың элээди уругларның спортчу школазының тренер-башкызы Шораан Семенович Допай (дзюдо), ТР-ниң чыынды командаларын белеткээр төптүң  эргелекчизиниң оралакчызы Алексей Чанзанович Тюлюш (хапсагай, кураш), ТР-ниң мурнундан делегацияның удуртукчузу кылдыр «Федералдыг спортчу курлавырлар белеткээр төптүң» СФО иштинге инструктор-методизи Сайзана Салаватовна Куулар чорааннар.
Бирги медальды хостуг хүрешке ЧаянМонгуш (46 кил) хүлер медальды эккелген. Чаянның бодунуң тренер-башкызы А.А.Самдан (ЦСКА).
Ийи дугаар хүнде Сибирь федералды округтуң медальдар шыгжамырынче алдын медальды СайынХертек(сурдохостугхүреш) 50 килге чедир, тренер-башкызы А.А.Доржу, мөнгүн медальды —Онза-Байыр Тюлюш (54 килге чедир), хүлер медальдарны дзюдога Ачыты Домбуу (46 килге чедир) база Буян-Херел Санаа(54 килге чедир) чаалап эккелгеннер.
«Хапсагай» хевирге тыва спортчулар 4 алдын медальдыг болганнар, оларга ОттукХомушку (45 кил),Авырал Домбаанай (70 килден ажыг), Чалаа Күжүгет (55 кил), Эккер Ижи(50 кил) хамааржыр. Мөңгүн медальг аАлаш Апыш(62 кил) төлептиг болган.
База бурят хүреш «кураш» хевиринге Чечен-оол Сат биле Оттук Хомушку шыырак белеткелин көргүскеннер.
VI дугаар делегей чергелиг “Азияның уруглары” оюннуң түңнели-биле алырга, Сибирь федералдыг округтуң чыынды командазындан тыва спортчулар 10 медальдарны чаалап эккелгеннер, оларның бежи алдын, ийизи мөңгүн база үжү хүлер.
Олча МОНГУШ.
sitemap