Аныяктарга деткимче

Чөөн-Хемчик кожууннуң чагыргазы «Аныяк өг-бүлеге кыштаг», «Инек - чемгерикчи малым» деп төлевилелдерни боттандырары-биле суму бүрүзүнден 10 аныяк өг-бүлени чоннуң киржилгези-биле шилип, тодараткан. Олар арат ажыл-агыйын тургузары-биле билдириишкиннерни киирип, кыштаг кылыр шөлүнүң кадастр паспортун кылдырып, Чадаананың ыяш ажыл-агыйындан чиигелдени алырын база көрген. 
Май айда 1560 кубометр ыяшты кезип белеткээн. 1246 кубометр ыяшты кыштагларже чедирген. Хайыракандан Адыгжы, Белекмаа Монгуштарның Талдыг-Чарыкта кыштаанда чаа бажың туттунган, арткан тудуг ажылдары ам-даа уламчылап турар. Оон өске суурларда аныяк өг-бүлелер база кызымаккайы-биле ажылдап эгелей бергеннер. Эки ажыл чорудулганың түңнели чедиишкинниг боор дээрзинге бүзүрээр мен.
В.Монгуш,
«Чаа орук» солуннуң кол редактору.
sitemap