ТывКУ-нуң аныяк эртемденнери интеллектуалдыг оюнга маргышкан

✅ Аныяк эртемденнер эвилелиниң командалары А.Даржай аттыг Кызылдың башкы институдунга чыылган. Интеллектуалдыг оюнну ТАР-ның 100 чыл болган байырлалынга тураскааткан. Аныяк эртемденнерге ТывКУ-нуң эртем ажылының талазы-биле проректору, филология эртемнериниң кандидады Евгений Монгуш чедиишкиннерни күзээн. Бо хемчегниң кады ажылдажылганы быжыглаарынга, эртем шинчилелдерин демниг чорударынга чугулазын ол демдеглээн.

Оюннуң кол темазы – төрээн чериниң төөгүзү, Тываның эртемденнери болгаш республиканың тургустунуп турган үелеринде кол-кол болуушкуннары. Айтырыглары янзы-бүрү болган. киржикчилер чүгле боттарының угаан-сагынгырынга даянып турган. Маңаа командаларның демнии эвээш эвес рольду ойнаан.

Бирги черни ТР-ниң Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер институду ээлээн. Ийиги черге Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдириниң институду төлептиг болган. ТывКУ-нуң командазы үшкү черни алган.
Интеллектуалдыг оюн quiz хевирге эрткен.

ТывКУ-нуң парлалга албанының медээзинден А. Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Артыш Тюлюш: о настоящем и будущем киберспорта
Следующая запись
Завершена работа по выявлению изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов Тывы
Меню