Тываны чаалап алыр сорулгалыг

«ТА»-ның штаттан дашкаар коррепондентизи «Тываны чаалап албышаан» төлевилелди киирген Буян Салчак-биле чугаалашкан. Ол төлевилелиниң дугайында мынчаар таныштырган.
— «Тываны чаалап албышаан» видео-­төлевилелди эштеривис-биле эрткен чылын-на кылып эгелээн бис. Ону Тываның дугайында, ооң кожуун-суурларының дугайында тревел-шоу деп болур. Эрткен чылдың дургузунда дыка хөй черлерни тырттырган бис. Бистиң төлевилеливистиң ужур-утказы болза, республикавыстың чараш езу-чаңчылдарын, культуразын, сөөлгү 10 чыл дургузунда чаартылгаларын көргүзери болур. Бо бүгү ажылдарда шуптузунда аныяктар киржип турар: ясли-садтар тудуунда-даа, аллея, тураскаалдарны тудуп кылырында-даа. Ол ышкаш кожуун бүрүзүнде губернатор төлевилелдериниң киржикчилери-биле ужуражып, интервьюларны кылып турар бис.
Ниитизи-биле 2021 чылда 13 видеофильмни тырттырары көрдүнген, ооң үези 15-30 минута.
Материалдарывыс «Бротян 7» каналга, социал четкилерде «Вконтакте» болгаш «Инстаграм», «Ютубта» үнүп турар. Видеофильмнеривисти улус дыка сонуургап көөр, ортумаа-биле 25 муң көрүкчү чеде бээр, а чамдык үндүрүлгелеривисти 50 муң чедир улус көрген боор. Оон аңгыда дугуржулга езугаар «Тува 24» телеканалда база үндүрүп турар бис.
Бистиң чурттакчыларывыс болгаш аалчылар республиканың кайгамчык­тыг каас-чараш бойдус-чурумалын видеофильмнеривистен көөр аргалыг. Ооң соонда боттары Тываже аалдап кээринге идигни бээр чадавас. Интернет четкилеринде республикавыстың эки талазының дугайында медээлерни көрүп алыр курлавырлар ындыг-ла хөй эвес. А бистиң төлевилеливис позитивтиг талазын көргүзер сорулганы салган. Ынчангаш 17 кожууннарның дугайында роликтерни база Кызыл, Ак-Довурак хоорайларның амыдыралын көргүзер бис. Бо чылын «Бурунгаар, Тыва!» деп номинацияга Тываның Баштыңының грантызын тиилеп алдывыс, ол 235 муң рубль болган. Ол акша-төгерикти чаа дериг-херексел садып алырынче, кывар-чаар материалдар төлевиринче болгаш оон-даа өске ажыл-агыйжы чарыгдалдарже үндүрер бис. Бүдүн чай дургузунда шупту кожууннарны тырттырары-биле Большой сезон/Улуг сезон эгелээн. Бо удаада өскээртен чалаттырган блогерлер, сылдыстар-биле кады Тываны чаалап алыр сорулгалыг бис.
Алена НАН-ХОО.
Предыдущая запись
#ТАРның100чылы
Следующая запись
Тува. По состоянию на 23 июля зарегистрировано 182 новых случая Covid-19
Меню