Тыва энциклопедия

«Урянхай­тыва энциклопедияның» чырыкче үндү реринге белеткел ажылдары кайы хире чоруп турарын болгаш кажан ону холга тудуп болурун Тываның Национал музейиниң эртем талазы­биле оралакчы даргазы Хүлербен Кадыг­оол «Тываның аныяктары» солунга дыңнаткан.

— Тываның төөгүзү, культуразы, уран чүүлү, казымал байлаа, билдингир кижилери дээш оон­даа өске бар­ла чүүлдер дугайында энциклопедияны үндүрерин Национал музейниң даргазы Каадыр­оол Алексее вич Бичелдей 2010 чылда­ла бодап көрген. Ооң дугайында «Тыва кижи» деп кыска илеткелди кылган. Эки бодал өөскээш, бүдүн энциклопедия же шилчээн. 2016 чылда ук ажылды эгелээн бис. Ынчан Каадыр­оол Бичелдей чазакка ажылдап турган үезинде, эртемденнерни чыггаш, илеткелди кылгаш, ук номну тургузарының дугайында саналды
Эрес­дидим кижи деп кымыл? Эрес­дидим кижи дээрге чүден­даа кортпас, эрзиг кижи­дир. Чугаалаан сөзүнге ээ болур, а кылып шыдавас чүвезин аазавас. Чүнү­даа шын кылыр, кымга­даа багай, каржы бодал чок боор. Бир эрес­дидим чорук кылган бичии оол дугайында дыңнаан мен. Адын сактып албаан даа болзумза, маадырлыг чорук кылган оол деп бодап, сагыжымга артып каан. Ол бажыңы өрттени бээрге, дуңмаларын өрттен камгалап шыдапкан. Чеже­даа коргуп турза, эрес­дидим кижи болгаш, дуңмаларын камгалап алган. Мээң сагыжымда эрес­дидим оол бо деп бодаар мен. Эки, маадырлыг чоруктарны кижи бүрүзү кылып шыдаар, эң кол чүве бодунга бүзүрээри. Мегелеп кончуурганыр улус база турар. Шынында берге байдал таваржып келзе, көстү бээр. Ом­Херел СЕДЕН-СОТ.
Маадырлыг чорук Мээң бодалым­биле эрес­дидим кижи дээрге айыыл­халап болу бээрге, бодун бодавайн, өске улуска дузалажыптар кижи­дир. Ада­чурт
«Тываның аныяктары» солуннуң журналистери Тываның кадет корпузунуң 10­гу классчылары­биле ужуражып, февраль 23 байырлалын таварыштыр эрес­дидим чорук, төрээн чурт камгалалы, кадеттер кандыг боор ужурлугул деп айтырыгларны чугаалашкан. Уруглар кичээлге идепкейлиг киржип, боттарының бодалдары­биле үлешкен. Оларның чамдык ажылдарын номчукчуларга бараалгаттывыс.
«Урянхай­тыва энциклопедияның» чырыкче үндү реринге белеткел ажылдары кайы хире чоруп турарын болгаш кажан ону холга тудуп болурун Тываның Национал музейиниң эртем талазы­биле оралакчы даргазы Хүлербен Кадыг­оол «Тываның аныяктары» солунга дыңнаткан.
туң Улуг дайынының киржикчилери база аңаа хамаар жыр. Олар төрээн чуртун, ада­ иезин, кадайын, уругларын камгалаар дээш дайылдажып турган. Амгы үеде эрес­дидим кижилер дээрге шеригжилер, полицейжилер болгаш анаа­ла бөдүүн кижи бүрүзү­даа бооп болур. Медээлерге маадырлыг чорук кылган бичии оолдар, уругларны чугаалаарга, улуг чоргаарал­биле дыңнаар мен. Тывада маадырлар, эрес­дидим салгал өзүп орар, олар мээң чаңгыс чер­чурттугларым, аравыста кады. Бистиң өөренип турар школавыс — Тываның кадет корпузунда база келир үениң камгалакчыларын эки кижилер кылдыр кижизидип турар. Татьяна САЛЧАК.
Эрес­дидим чорук — кижиде эң үнелиг шынар Эрес­дидим, шиитпирлиг, хүндүлээчел кижилер каяа­даа көскү. Чижээ: бедик ыяштан дииспей дүжүп чадап турар болза, бичии уруг бедик­даа дивейн үнгеш, черже бадырып эккээри. Азы­ла болза чаш төлү дээш дүн­хүн чок, шы
лаг­могаг билбейн ажылдап чоруур авалар база. Ол дээрге база кижиниң эң шынарлыг талалары­дыр деп бодаар мен. Оон бир кол бижиксээн чүүлүм — Ада­чуртун камгалаар дээш бодунуң амы­тынын безин бодавайн, дайынга тулчуп чоруур кижилер база кандыг­даа аарыг аржык үезинде кижи бүрүзүнге дуза кадып чоруур эмчилеривис деп бодаар мен. Эрес­дидим чорук бүгү делегейни камгалаар! Эки шынарлыг кижилер кылдыр чурттаалыңар! Долума ХОВАЛЫГ.
Туруштуг бол! Эрес­дидим кижи дээрге туруштуг, кандыг­даа бергелер таварышса, черле дүжүп бербес, долгандыр турар чүүлдерге чаңгыс­даа багай, хоралыг чүүл чедирбес кижи болур. Кандыг­даа үе келзе, боду дээш, чону дээш туржуп билир. Дайзыннарга базындырбас, күштүг, угаан ныг кижилер ол. Ынчангаш эки чүүлдерни өөренип, эрес­дидим, быжыг туруштуг чор, өңнүк! Айдаш ОНДАР.
киирген. Эртемденнер ооң бодалын деткээн. 2018 чылда «Тываларның делегейи» хөй­ниити организациязы РФ­тиң Президент фондузунуң грантызынга тиилээн. Чыып алган сөстеривисти ук шаңнал­биле «Урянхай­тыва энциклопедия» сөс даңзызын 2019 чылда ном кылдыр үндүрер аргалыг болган бис. Ук номну 1000 экземпляр кылдыр парлаткаш, республиканың школалары болгаш ном саңнарынга халаска үлээн. Дараазында базым дээрге ол номда чыып алган сөстеривиске кыска тайыл быр кылыры болур. Чижээлээрге, ТАР деп сөске ооң кыска тайыл бырын бижиир. ТАР­ны кажан, кым тургускан, каш чыл турганыл, канчаар төнген дээн ышкаш кол
чүүлдерин бижээн медээлер болур. Ном орус дыл кырында II томдан тургустунган болур. I­гизинге А­дан К­га чедир 4 муң статья турар, II­гизинге К­дан Я деп үжүкке чедир. 2020 чылда база бир грант тиилеп алгаш, «Урянхай­тыва энциклопедияны» пар лап үндүрер аргалыг апарган бис. Бо үеде I­ги томнуң бижимел ажылын доозуп турар. 1000 экземплярны үндүргеш база­ла школалар, ном саңнарынга халас үлээри көрдүнген. Бо айда I­ги том үнүп келир деп планнап турган бис. Ынчалза­даа пандемияның уржуундан саадаан. Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанында август 1­ге чедир ийиги том үнүп кээр деп бүзүрелдиг бис. 2016 чылдан бээр экциклопедияны тургузары­би
ле 60­90 хире эртемденнер, эксперттер ажылдап турар. Ынаар Тываның шупту чедиишкинниг, алдарлыг эртемденнери хаара туттунган. «Урянхай­тыва энциклопедия» аныяк­өскенге, школачыларга, чонга­даа дыка ажыктыг ном болур. Тывага хамаарышкан шупту чүүлдү оон билип ап болур. Эки чүвези — ажыглаан номнарны айтып кааны. Улаштыр ам­даа билип алыксааннар ук номнардан ханыладыр көрүп ап болур. Школага, өөредилге черлеринге Тыва дугайында илеткел кылыр онаалга берип каан болза, ук номнуң ачызында кайы хире­даа назылыг кижи «5»­ке кылып каар. Россияда 85 регион бар. Оларның иштинде бодунуң регионалдыг энциклопедиязы чок 6 регион бар. Ынаар Тыва база кирип турар. Татар, Башкир республикаларда ону харыылап турар тускай институттар ажылдап турар. Чижээлээрге, Татар энциклопедия институду дээн ышкаш. Удавас бис база тыва энциклопедиялыг апаар бис.

#100летиеТНР #ТАРнын100чылы #энциклопедия #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Ортумак өөредилге черлериниң ажылы
Следующая запись
Подготовка к Диктанту Победы началась
Меню