Таңдыда ажыл-иш хайныгып турар

«Бо чылын кончуг чугула төөгүлүг болуушкунну демдеглеп эрттирер бис – ТАР-ның 100 чыл ою. Бо хүн, Тыва Республиканың Үндезин Хоойлузунуң хүнүнде, Кочетов суурда бүгү тыва чоннуң тургузукчу хуралы болган бажыңга четтим. Оон тыва күрүнениң дөзү үнген. Таңдының чонунга чылыг-чымчак хүлээп алыышкын дээш база төрээн черивистиң төөгүзүнче шымныгып кииргени дээш четтиргенимни илереттим.

Ол ышкаш Кочетов суур бо хүн канчаар чурттап турарын билип алыры меңээ кол. Кожууннуң тывынгыр сайгарлыкчылары «Демниг» деп көдээ ажыл-агыйның хереглел кооперативи кылдыр демнежип алгаш, октаттынган ферманы катап тургузуп эгелээннер. Тудугжулар холдарын сывырнып алгаш, ажылдап кирипкен. Оларга тускай техника база 100 баш сүткүр инек садып алырынга акшаландырыышкын деткимчези херек. Республиканың көдээ ажыл-агый яамызынга айтырыгны өөренип көргеш, дузалаар аргазын көөр кылдыр даалганы бердим. Сүт-бараан фермазын чедимчелиг ажылдадыптар болза, Кочетов, Бай-Хаак суурларны сүт продукциязы-биле хандырып, харын-даа өске-даа садыг-саарылгаже үнер аргазы бар. Эң-не кол чүүл – бүдүрүлгени үре-түңнелдиг организастап алыры.

Бичии суурларның амдыралы бир-ле бүдүрүлгеде база организацияда туттунуп турар. Экономиктиг төлевилелдерни боттандырып тура, социал ужур-утказын өөренип көөрү чугула.
Ниитизи-биле Кочетов суурда амыдырал уламчылап турар. Юбилейлиг чылда бо суурга чаартылгаларның тыныжы кээр кылдыр бүгү күштү үндүрер бис» — деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг Таңдыже дүүнгү ажылчын аян-чоруунуң дугайында бодунуң блогунда бижээн.

Таңды кожууннуң чагыргазының даргазы Алик Монгуш Владислав Ховалыгга Тываның бир дугаар үндезин Хоойлузунуң хоолгазын база Тываның бирги тугун белекке сөңнээнин сагындыраал.

#ВладиславХовалыг #Тыва #Тува #Кочетово #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Звезда – Кызыл» деп чаа радиостанцияның ажыдыышкыны
Следующая запись
Тываның Үндезин Хоойлузу уругларның көрүжү-биле
Меню