Почта маркаларын дуглаан

Бөгүн Аныяктар ордузунга ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан почта маркаларын дуглаан. Тускай таңмада ТАР-ның 100 чылының демдээн сиилбээн болгаш, Кызыл хоорайның төп почта салбырының индекизин база хемчегниң эрткен ай-хүнүн айыткан. Тускай таңманы «Марка» парлалга төвүнге кылган.
Оон аңгыда Тыва АССР-ниң алдарлыг чурукчузу Григорий Суздальцевтиң картиназындан алдынган чуруктан им-демдек кылган юбилейлиг почта карточкаларын база дуглаан. Ында «1921 чылда Кочетов суурга эрткен Бүгү-Тываның Тургузукчу хуралы» деп бижээш, карточкада «Төрээн черимге болгаш чонумга ынакшыл-биле» деп сөстерни киирген.
«Бо дээрге тыва почта маркаларының коллекциязын байлакшыдар хемчег-дир. Мындыг дуглаттынган маркалар дыка эвээш, коллекция чыыкчыларынга ол езулуг үнелиг чүүл-дүр. Ниитизи-биле тыва маркалар хевириниң талазы-биле онзагай деп санаттынар. Бисте чүгле дөрт-булуңчук эвес, үш-булуңчук маркалар безин бар. Бир эвес бүгү делегейни алыр болза, бистиң маркаларывыс чыл санында 3-4 дугаар черлерни ээлеп турар – деп, Национал музейниң директору Бичелдей Каадыр-оол чугаалаан.
Бо байырлыг хемчегге маркалар чыып чоруур сонуургалдыг кижилер база келген. Оларның аразында аныяк чылдарындан бээр почта маркаларын чыып келген Станислав Богутинский мынчаар чугаалаан: «Бичиимден-ле почта маркаларын сонуургап, оларны чыып эгелээн мен. Ол мээң хоббим-дир. Санын чугаалап шыдавас мен, улуг-улуг альбомнарда шыгжап чоруур мен. Ында янзы-бүрү темаларның маркалары бар».
Бо хүн Аныяктар ордузунга төөгүлүг хүн болганы чугаажок. Тываның сайзыралын, төөгүзүн илередеп турар база төрээн чуртувусту делегейниң аңгы-аңгы булуңнарынга алдаржыдар маркаларны, таңмаларны, карточкаларны дуглаары сөөлгү үеде чаңчыл апарган. Ол марка чыыкчыларынга база бир онзагай болуушкун.
Үндүрген хүнүнде дуглаан почта маркалары коллекция чыыкчыларынга онзагай үнелиг болгаш хереглелдиг болур дээрзин сагындыраал.#100летиеТНР #ТАРнын100чылы #минсвязь #гашениепочтовыхмарок #тыванын_аныяктары

Буян Ооржактың тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Педагоги должны обучать детей, а не заниматься «бумажной» бюрократией
Следующая запись
Бөгүн Кызыл хоорайга Буян-Бадыргы Монгушка тураскааткан митинг болуп эрткен
Меню