Дайынчы кырган-ачамга чагаа

Экии, мээң хүндүткелдиг, эргим кырган-ачам! Сеңээ бо чагааны бижиири меңээ дыка сүрээденчиг болгаш берге бооп тур. Биске чедирген ачы-хавыяаң дээш сээң чырыткылыг адыңга мөгейип, чүрээвистиң ханызындан чырык, чылыг сөстерни сөглезивиссе-даа, ону чедингир кылдыр үнелепки дег шын сөстерни дөмей-ле тып адыры берге-дир деп медереп билип чоруур мен. Сагыш-сеткилдиң көдүрлүүшкүнүн, өөрүшкүвүстү бүрүнү-биле илередир хире кандыг-даа сөс-домак, бедик шаңнал-мактал бо чырык черде чок.
Бодуңнуң амы-тының каш-даа катап кес кырынга кээп турда-даа, эрес-дидим тулчуп тургаш, биске чаалап берген амыр-тайбың чуртталгаң дээш өөрүп-четтиргенивис илередир бис. Кадыг-берге дайын-чаа үезинде актыг черге төккен арыг ханың, хөй-хөй айыыл-халаптыг бергелерге таварышсыңза-даа оон эрес-дидим аргаланып үнүп турганың дээш, фашистиг эжелекчилерге хамаарыштыр өжээн-кылыыым ала-чайгаар-ла хайнып кээр-дир, кырган-ачай.
Сээң-биле сагыш-сеткиливис ажыдыр чугаалажыр арга чок болганымга, чугаалажып четтикпээнимге дыка хараадаар мен. Сээң маадырлыг чорууң дугайында авамның чугаазындан дыңнап, ол аар-берге үеде сеңээ кандыг турганын билип алыр аргалыг бооп турар мен.
Дуңмам, авам-биле үжелээн эрги фоточурук альбомун бо-ла ажып көре бээр бис. Ында сээң дайынчы чуруктарыңны көрүп олура, дайын чылдарының халаптыг бергезин, сээң болгаш сээң эш-өөрүңнүң маадырлыг чоруун бодап, чаалап берген тайбың амыдыралыңны оон-даа бедик үнелеп олурар бис.
Эрес-дидим кырган-ачамның сээң болгаш дайынчы эш-өөрүңнүң ачызында бөгүн бистер чылыг, чырык школада өөренип, эртем-билигниң, депшилгениң делгем оруунче шургуп бар чыдар бис. Чаа-чаа билиглерни чедип ап, келир үеде бодувустуң ынак төрээн чуртувустуң сайзыралынга үлүг-хуувусту киириштирерин бодап чоруур бис. Чуртувустуң шынчы ээлери болуп, ооң езулуг бердинген шынчы хамаатылары кылдыр өзүп кээр бис деп сеңээ даңгыраавыс берип тур бис, эргим хүндүлүг кырган-ачай.
Чаяна ОНДАР, Кызылдың 9 дугаар гимназиязының 10 «в» клазының өөреникчизи

#письмомоемудеду #конкурс #100летие ТНР #ТАРнын100чылы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Законопроект о защите неквалифицированных инвесторов принят Госдумой
Следующая запись
Состояние детских площадок в Кызыле проверяет «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Меню