Чоннарның найыралы

ТАР-ның 100 чылы оюн таварыштыр 2 кожууннуң төлээлери арга-дуржулгазын солушканын Таймир Сарыглар база Алик Монгуш дыңнадып турар . Таңды кожууннуң Кочетов суурунуң Культура бажыңынга сүт-хөлчүлерни уткаан. А чоокта чаа Культура бажыңының капиталдыг септелгезин чорутканын сагындыраал. Аалчыларны сүттүг шай, блинылар, калачиктер база малина вареньези, дузаан аъш-чем-биле хүндүлеп уткаан. Ийи кожууннуң төлээлери шайлап олура, Шагаа болгаш Масленица байырлалдарында дөмейлешкек чүүлдер барын, тыва, орус чоннарның культуразында холужа берген чүүлдер хөйүн чугаалашканнар.
Таңдыжылар аалчыларынга суурунда кылдынган ажылдары-биле таныштырган болгаш, ам-даа кылдынар ажыл-херектериниң планнары-биле үлешкеннер. Улаштыр ийи кожууннуң делегациязы Успенка суурда «Эзирлерниң уязы» төлевилел езугаар туттунган спортчу залды көргеннер.
Межегейниң чону сүт-хөлчүлерни культура ажылдакчыларының көрүлдези-биле уткааннар. Делегацияның кежигүннери оон-даа өске албан черлериниң ажыл-ижи-биле танышкан соонда, ниити хуралды эрттирген. Аңаа чагырыкчылар аныяк-өскен-биле кижизидилге ажылын чугула деп көрүп, ада-өгбелеривистиң езу-чаңчылдарын, ук-төөгүзүн утпас ужурлуг деп чугаалашканнар.
Мында кол черни чүгле өөредип, чагып-сургаары эвес, а оларның мөзү-шынарын бедидери ээлеп турар. Хуралдың түңнелинде ийи кожууннуң чагырыкчылары төөгүде бир дугаар кожууннар аразының кады ажылдажылгазының дугуржулгазынга атты салганнар. Ийи кожууннуң удуртукчулары арга-дуржулга солчулгазы чоннар аразында найыралды быжыктырып, улустуң чаңгыс аай демин көдүрер база Тыва чуртунга эп-найыралды улам быжыглаар деп түңнелди кылганнар.
Арга-дуржугла солчулгазының албан-езу кезээниң соонда, Бай-Хаакта спортчу төпке хол бөмбүүнге база баскетболга маргылдаалар эрткен.
Предыдущая запись
Тывада эң эки улусчу эгелээшкиннерни шилип эгелээн
Следующая запись
«Чоннуң сүлдези» төлевилел Сүт-Хөл кожуунга четкен
Меню