Ажылды уламчылаары чугула

Россияның сайыттарының ажыл-херектери хөй, олар чүгле бистиң республикавыстың айтырыгларын шиитпирлевейн турар. Бир эвес боттарывыс кызып ажылдавас болзувусса, бо чүүл чүгле федералдыг сайыттарның биске келгени-биле кызыгаарланып артар. Ынчангаш республиканың деңнелинге документ-саавырларны белеткеп, бо ажылды бичии-даа соксатпайн, улаштыр ажылдаары чугула деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.
Тывада көдээ ажыл-агый ипотеказы шуудаваан, тудуг талазы-биле инвестициялар шуут чок. Федералдыг чергениң даргалары кээрге, Азия төвүн көргүскен бис, Тываның кайы-бир каас-чараш булуңунга чедирген бис деп илеткелдер кылыры канчап-даа таарышпас. Бис чүгле документ-саавырлар-биле үре-түңнелдиг ажылдаар ужурлуг бис деп, ол демдеглээн.
#аппаратноесовещание #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тывада мал оолдаашкыны
Следующая запись
Школа тудугларын шуудадыр
Меню