Ада-ие чаш уругларның амы-тыны, кадыкшылы дээш харыысалгалыг

Чайын уруглар хөй ойнаар, кудумчуга хостуг үезин эрттирер. Ооң-биле чергелештир уругларның берттинип-кемдээр айыылы тургустунуп болур. Ынчангаш уругларның айыыл чок чоруун баш удур болдурбазы актуалдыг болуп артпышаан.

Ада-ие чаш уругларның амы-тыны, кадыкшылы дээш харыысалгалыг. Олар уругларга айыыл чок байдалды тургузуп, ооң дүрүмнеринге өөредир ужурлуг. А эң-не кол чүүл – уругну хайгаарал чокка арттырып болбас.

Чаштарның айыыл чок чоруунга хамаарышкан бичии-даа дүрүмнерни сагыыры чугула. Ол ышкаш уруг ону билген турар ужурлуг.

Чайын хем-сугга уруглар, болганчок-ла, улуг кижилерниң хайгааралы чокка эштип турар болур. Ону шуут болдурбас. Уругга тайылбырлаар: хем эриинче, хөлдерже чүгле ада-ие-биле барып болур. Бодунуң барып көрбээн черлеринге эштири хоруглуг. Сугже кирер мурнунда, ооң девискээрин шинчилеп көөр.

📌 Уругларның сагыыр ужурлуг дүрүмнери:

✔Сугга ойнаары айыылдыг: эштерин сугже киир итпес, суг адаанга чаштынчып ойнавас.
✔ Сугже таарымча чок черден шураары хоруглуг.
✔ Суг үнүжү бар, оът-сигенниң черлерге эштип болбас.
✔ Үрдүрүп каан матрацтар-биле ырадыр эштип чорууру хоруглуг.
✔ Сугга дүшкен кижи өттүнүп, меге дуза кыйгырбас.

Чурукту Интернет четкизинден алган.

#минобразованиятыва #безопасностьдетей

Предыдущая запись
Мобильная клиентская служба Отделения СФР по Республике Тыва в июле посетит отдаленные районы региона
Следующая запись
Элээр суур
Меню