Тывада стационарлыг лагерьлер уругларны хүлээп эгелээн

Улуг-Хем кожуунда «Чодураа» дыштанылга лагери республиканың янзы-бүрү булуңнарындан 85 оолдар, уругларга эжиин ажыткан. Уруглар бот-боттары-биле таныжып четтиккен болгаш, Тывада баштайгыларның шимчээшкининиң аңы-аңгы хемчеглеринде идепкейлиг киржип эгелээннер. Лагерьниң бирги сезону – «Движение Первых» уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити организациязының угланыышкыны-биле ажылдаар.

Үр болбайн, уругларга майгынныг лагерь база ажыттынар. Эрткен чылын школачылар дыштанылганың бо хевирин аажок сонуургаан.

Дыштанылга үезинде уттундурбас солун эмоцияларны, чаа билиглерни болгаш ажыктыг чүүлдерни Баштайгылар уругларга саналдап турарлар. Бо чылын шупту лагерьлер Баштайгыларның төлевилелдерин, тематиктиг программаларын боттандырар шөлчүгештер болгаш он-он муң уруглар, оолдарны каттыштырар черлер болурун сагындыраал.

Предыдущая запись
Кызылдың Аныяктар сесерлиинге школачыларга квест-оюнну организастаан
Следующая запись
Владельцев традиционных и авторских колыбелей приглашаем принять участие в выставке в рамках Евразийского фестиваля колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай»
Меню