Чайгы дыштанылга кампаниязы: «Күзел» майгын лагери

Кижи бүрүзү арыг агаарлыг черге дыштаныксаар, майгынга чурттап, эштери-биле одаг долгандыр ырлап олурар күзел кымда чок боор. Улуг-Хем кожууннуң девискээринде «Чодураа» лагериниң баазазында Күзел аттыг шак-ла ындыг майгын лагери ажыттынган. Турисчи-краевед угланыышкынныг «Аныяк турист» сменада уруглар бойдус-чурумалдыг черге спортчу маргылдаалар, квест-оюннар, гитарага ырылар-биле долган хөглүг үени эрттирерлер.

«Күзел» лагери 2023 чылдың чайынында ажылдап эгелээн. Уруглар ону аажок сонуургаан. Смена 7 хонук үргүлчүлээр. Ийи улуг майгында бо хүннерде 30 уруг база 30 оол дыштанып турар. «Чодураа» лагериниң чанында болгаш, чугула херек инфраструктура бар: чунар-бажың, столовая, спортчу шөлчүгеш, чайгы театр, эмчи блогу. Майгын лагериниң уруглары кол лагерьниң шупту чүүлдерин ажыглап болур.

💬«Уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарынга эрткен чылгы майгын лагериниң арга-дуржулгазы эки түңнелди көргүскен. Дыштанылганың бо хевири чүгле уругларга эвес, а ада-иелерге база таарымчалыг болган. Чамдык уруглар ийиги сменада артып каарын дилеп турган» — деп, Улуг-Хем кожууннуң өөредилге эргелелиниң начальниги Чойгана Шактар-оол демдеглээн.

Ниитизи-биле бо чылын майгын лагеринде 3 смена бар. Ээлчеглиг дыштанылга бүрүзүнде уруглар, оолдар солун болгаш ажыктыг чүүлдерни билип алырлар.

«Чодураа» лагериниң бирги сезонунда 90 уруг дыштанып турар, олар «Баштайгыларның үези: Күзелдер» угланыышкынныг сменада хаара туттунган.

Предыдущая запись
Туран хоорайның ногаанчыдылгазы
Следующая запись
Большое интервью Артыша Монгуша про создание Молодежного движения «Добрые Сердца Тувы» для pressdobro
Меню