Өөредилге сайыды ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң кызыл диплом эдилекчилери-биле ужурашкан

Тываның өөредилге сайыды Елена Хардикова республиканың ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң өөредилгезин тергиин доозуп, кызыл дипломнарны алган доозукчулар-биле ужуражылганы эрттирген.

Бо чылын ортумак профессионал өөредилге черлерин 2 муң ажыг кижи дооскан, оларның 232-зи кызыл дипломнуг, бо сан эрткен чылга бодаарга, 61 кижи хөй. Доозукчуларның хөй кезии улаштыр дээди өөредилге черлеринче өөренип кирер планныг. Шак мындыг ужуражылга, ажык диалог хевирлиг, бир дугаар эрткен.

Яамының удуртукчузу кызыл дипломнуг доозукчуларга, оларның өөредилге үезинде чедиишкиннери дээш өөрүп четтиргенин илередип, оларның республикага база чуртунга ниитизи-биле эргежок чугула дээрзин демдеглээн. Ол ышкаш Елена Викторовна доозукчуларның ада-иезинге база оларның деткимчези болгаш уругларының өөредилгезинде чугула ролю дээш өөрүп четтириишкинни илереткен.

Ужуражалгага республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Сылдыс Дамба-Хуурак, Кызыл хоорай талазы-биле Чонну ажылче хаара тудар төптүң профессионал өөредилге эргелелиниң начальниги Буян Ондар, «Вавиол» КХН-ниң генералдыг директору Виктор Тунев база ТР-ниң күрүне болгаш муниципалдыг албанның хоочуну, эргиде турган 1 дугаар профтехучилищениң доозукчузу Сагаан-оол Долгар олар база киришкен. Хемчегниң кол сорулгазы – доозукчуларны ажылче тургустунары.

«Хүндүлүг доозукчулар, бистиң республикавыстың сайзырап хөгжүп турарын көрүп, эскерип турар силер. Школалар, уруглар садтары, культура объектилери, спортчу бажыңнар туттунуп турар. Ол ышкаш үлетпүр болгаш инженерлиг инфраструктуразы сайзырап турар. Ынчангаш бистиң Тыва чуртувуска бедик мергежилдиг кадрлар барык экономиканың адыр бүрүзүнге чугула херек. Силер төрээн чуртуңарның чаагай чоруу дээш ажылдаарыңарга бүзүрелдиг бис» — деп, өөредилге сайыды Елена Хардикова доозукчуларга чагып чугаалаан.

Ужуражылганың түңнелинде киржикчилер шупту Башкы болгаш дагдыныкчы чылынга тураскааткан «Башкыга четтирдим!»/ «Спасибо Учителю!» деп Бүгү Россияның акциязынга киришкен. Байырлалдың маадырлары болгаш аалчылары шупту боттарының башкыларынга болгаш дагдыныкчыларынга өөрүп четтириишкинин илереткен. Бо чылгы кызыл диплом эдилекчилери дээрге, Россияда Башкы болгаш дагдыныкчы чылының база Тывада Чаңгыс эп-сеткил чылының онза доозукчулары деп шупту демдеглээн.

Министерство образования Республики Тыва

Предыдущая запись
 Тарыс аржаанының эм салдары
Следующая запись
Сүт-Хөл аныяктарының следу эрткен
Меню