Уругларның айыыл чок чоруун хандыраалы!

Алена НАН-ХОО, аныяк ава:
— Мен 2 уруглуг мен. Оларның чайгы үеде кудумчуга ойнаксаар назы-хары. Бир талазында уруглар чүгле телефон тудуп алгаш, мультфильмнер көөрүнүң орнунга, даштыгаа ойнаары база ажыктыг. Ындыг-даа болза 5-6 харлыг, шимченгир үезинде бичии оглумну хайгаарал чокка кудумчуже үндүреринден коргуп турар мен. Ынчангаш уругларның айыыл чок чоруунга хамаарыштыр ажыктыг сүмелерни сонуургадым.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының ажылдакчылары чайгы дыштанылга үезинде уругларның айыыл чок чоруун хандырарын ада-иелерге сүмелеп турар. Чаш уругларга айыыл кайыын диргелип кээп болурул? Ол дээрге, бир дугаарында, хем-хөлдер кыдыынга уругларны хайгаарал чок арттырып болбазы. Оон аңгыда тудугларга, ээн кагдынган оран-сава девискээринге ойнап турган үезинде, айыыл тургустунуп болур. Уругларны бодунуң кадыкшылын камгалаары-биле кижизидилге ажылын доктаамал чорудары күзенчиг.
Назы четпээн уругларның ээн кагдынган тудугларга ойнаары оларның амы-тынынга, кадыкшылынга айыылдыг. Тудуглар иштинде хос черлер, үрелик дээвиирлер уругларны кемдээшкинге чедирип, харын-даа амы-тынындан чарып болур. Ол ышкаш ээн черлерге тодаргай чурттаар чери чок кижилер (оларның аажы-чаңы дерзии бооп болур), арагалаашкынга сундулуг кижилер, наркоманнар болгаш оон-даа өске айыылды тургузуп болур улус таваржыр чадапчок. Бир эвес назы четпээн уругларны кагдынган тудугларже кыйгырып азы дээвииринче үнерин, чок-ла болза подвалын көрүптерин дилей берзе, танывазы улустуң аайы-биле ондактыг черлерже кылаштавазын кезээде сургаар.

#безопасноелето #дети #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Молодые творцы получат международную премию за креативность
Следующая запись
Кызыл хоорайда берге байдалдыг өг-бүлелерже хыналда үнүүшкүннерни чорудуп турар
Меню