Уругларның айыыл чок чоруу

Анна Сванес, «Сайзырал» төвүнүң педагог-психологу:
— Уругларның айыыл чок чоруун хандырары-биле, ада-иелерге болгаш улуг улуска элээн каш сүмелерни бээр-дир бис.
Бир дугаарында, уруглар-биле хөй үени кады эрттирери чугула. Кады чугаалажып, шимченгир оюннарны ойнаар. Уругларга бодунуң бичии чораанын чугаалап, солун төөгүлерни сактыр.

Ийи дугаарында, кады олуруп алгаш, чуруктар чуруур, плас­тилиннерден дүрзүлер кылыр, харын-даа аъш-чемни-даа кады кылыр. Оон аңгыда уругларыңар-биле кады солун кинолардан көрүңер, ону сайгарып чугаалажыры күзенчиг. Оваарымчалыг болбушаан, суурда төрелдеринге чедип болур. Чайлагларже үнүүшкүннер үезинде уруглар азырал амытаннарны көрүп, ооң уламындан оларга сагыш човаашкын, кээргээчел чорук сайзыраар.

Бир эвес бичии уруг дүвүреп, стресске таварышкан болза, аңаа канчаар дузалап болурул?
Маңаа база-ла хол-биле саазындан ангелдерни кезип, пластилинден супер маадырларны тудуп кылыры чугула. Чаш кижи-биле кады айыыл чок, чырык-чылыг делегейни чуруур. Ону көскү черге азар. Оон аңгыда быжыг, чоон дазылдарлыг ыяшты чуруур азы кылып алыр. Бо таварылгада бичии уругну куспактап, массажтап оожуктурар. Уругларның чайгы үеде айыыл чок чоруунга хамаарыштыр оон-даа хөйнү чугаалап болур. Бо таварылгада үстүнде киир­ген сүмелеривис чүгле психологтуг талазынга хамаарышкан. Эң-не кол чүүл – ада-ие уругларның амыдыралынга доктаамал турары.

Предыдущая запись
Айдың МОНГУШ: “Аныяктарның идепкейи – хөгжүлдеге деткимче”
Следующая запись
Кызыгаарлаашкын чокка ажылдап болур, чүгле ковидке удур тарылганы ыяап эртер
Меню