Шимчээшкин — кадык амыдырал

Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай сумузунуң чурттакчызы Артыш Седип-оол. Социал керээ күрүне программазынга киришкеш, күрүненден 350 муң рубль деткимчени алгаш, өскен-төрээн черинде фитнес-клубту ажыдып алган.

Артыш СЕДИП-ООЛ:

– Мен бодаарымга чүгле найысылалга эвес, оода-ла кожуун төптеринге база шак-ла мындыг фитнес-клубтар турар болза эки. Фитнести дыка хөй кижи хереглеп чоруур деп билир мен. Эң-не улуг күзелим болза, төрээн Тывам сайзырап, ооң чону шак мындыг культурлуг хемчеглерже чүткээн болза … Мага-бот шимчээшкинге турда, хан-дамырның ажылдаары өй-тавында апаар. Ынчан угаан-медерел база чарт болур. Чаа-чаа чүүлдерни бодап, планнап эгелээр. Шимчээшкин дээрге-ле кадык амыдырал болгай.

Амгы үеде Артыштың ажыдып алганы фитнес-клувунда 20 херээжен кижи кээп турар. Абонемент өртээ 3 муң рубль. Бир ай дургузунда 12 катап фитнес-клубка баар. Артыштың тайылбырлааны-биле алырга, бир эвес фитнес-клубка хүннүң-не кээр болза, шынар чок апаар. Ынчангаш бир хүн баар, бир хүн барбас болза эки.

Айдың ОНДАР.
Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Мастер-класс по атрибуции музейных предметов
Следующая запись
Подписали соглашение
Меню