Чаптанчыг чаштар самнап хөглээн

Бо хүн Кызыл хоорайның «Азия төвү» турисчи комплекизиниң девискээринге чаштар болгаш ада-иелер хөйү-биле чыглып келген. Аңаа уругларның кичээнгейин хаара туткан солун оюн-тоглаа үзүлбээн. Чаштарның амгы үеде сонуургаары «Фиксики» деп мультфильминиден маадырлар кээп, «Танцының ритминде» деп оюн-тоглааны организастаан.
Бичии уруглар, оолдар аажок сонуургап, сеткилинден хөглээн.
«Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизи бичии чаштар-биле чугаалашкан.
Айлуна, Кызыл хоорайның школазындан 1-ги классчы: «Бо хүн меңээ дыка солун болду. Авам-ачам меңээ белектер садып бергеш, улаштыр хоорайда солун чүүлдер көрүп чоруптувус. Ам мында келгеш, аниматорларның шимчээшкиннериниң соондан өттүнүп танцылап тургаш, чаа эштер тып алдым».
Сергек, школачы: «Июнь 1 хүнүнде чылдың-на черле авам-ачам биске чаагай чемнер садып бээр. Чамдыкта чаа чараш хептерни, ойнаарактарны садып бергилээр. Ынчангаш бо хүн биске дыка эки. А хоорай иштинде болуп турар оюннарга амырап киржир бис»
Бо хүн Кызыл хоорайның «Азия төвү» турисчи комплекизиниң девискээринге чаштар болгаш ада-иелер хөйү-биле чыглып келген. Аңаа уругларның кичээнгейин хаара туткан солун оюн-тоглаа үзүлбээн. Чаштарның амгы үеде сонуургаары «Фиксики» деп мультфильминиден маадырлар кээп, «Танцының ритминде» деп оюн-тоглааны организастаан.
Бичии уруглар, оолдар аажок сонуургап, сеткилинден хөглээн.
«Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизи бичии чаштар-биле чугаалашкан.
Айлуна, Кызыл хоорайның школазындан 1-ги классчы: «Бо хүн меңээ дыка солун болду. Авам-ачам меңээ белектер садып бергеш, улаштыр хоорайда солун чүүлдер көрүп чоруптувус. Ам мында келгеш, аниматорларның шимчээшкиннериниң соондан өттүнүп танцылап тургаш, чаа эштер тып алдым».
Сергек, школачы: «Июнь 1 хүнүнде чылдың-на черле авам-ачам биске чаагай чемнер садып бээр. Чамдыкта чаа чараш хептерни, ойнаарактарны садып бергилээр. Ынчангаш бо хүн биске дыка эки. А хоорай иштинде болуп турар оюннарга амырап киржир бис».

Предыдущая запись
Хуулгаазынныг делегейни тургусканнар
Следующая запись
«Хамнаарак — 2022»
Меню