Чагаажыгаш

Экии, акый Конгар!
Бо чагааны бижиир ужурум болза, силер дээш сагыш човааш бижип олур мен.
Силер бодунарнын амы-тынынарны бодавайн, харамнанмайн бистин келир уеде аас-кежиктиг чурттаарывыс дээш, айыылдыг хай-халап дайынче чоруп турарынар дээрге, тыва кижинин эрес-дидим, чуреккир чоруу-дур. Бо чуртталгада шак-ла мындыг эрес-дидим, бурунгаар коруштуг акымга дыка-ла чоргаарланып чор мен.
Бис-даа эки тур бис, акый. Авамнын клазы 3 класс. Угбам Чодураа чоокта чаа Самагалтайнын ниити аарыглар эмнелгезинге практиказын эки 5 демдекке эрткеш, шылгалдаларын тергиин эки демдекке дужаады. Сорунза политехниктиг техникумда эки ооренип чоруп тур. Мен доозукчу 9-ку класста ооренип тур мен, акый. Доозукчу класс болгаш хуннун-не консультациялап, экзаменнерге белеткенип тур мен.
Акый, угбам Самагалдайнын уругларнын уран-чуул школазынын улегерлиг «Эзир-Кара» ансамблинин танцы салбырын эки дооскан , а акым Сорунза Самагалтайнын спорт школазынын бокс секциязын дооскан. А мен волейбол сонуургаар мен, акый. Эрткен чылын республикага бирги черни алгаш, республиканын адын тудуп Сибирь федералдыг округ иштинге Назарова хоорайга маргылдаага киришкеш келдим, акый. Силерни авам тывада эн-не ховар мергежил альпинизм сонуургаар диди.
Кээринерге акым Сорунза, силер, мен Танды-Уула улуг тайга-сынывысче ужелээн унеривиске идегеп тур мен, акый.
Ужурашкыже, байырлыг!

Предыдущая запись
К высотам мастерства
Следующая запись
Мы разные, но мы вместе
Меню