Барыын-Хемчик кожуунда мал чемин белеткевишаан, күскү дүжүттү ажаап турар

Барыын-Хемчик кожуунннуң көдээ ажыл-агыйжылары 9865 га сигенни кескен, 7896 га черде сигенни бөлген болгаш, 11426 тонна сигенни кышка белеткээн.

Мал чемин ниитизи-биле 68,6 хууга белеткээн, ам-даа 31,3 хуу белеткээри арткан. 33 сиген кезер херекселдиг трактор, сиген бөлер 15 трактор, 78 кижи хол-биле сигенни кезип турар.

Картофельди 186 га черден казып алган, план езугаар 76 хуу күүсеттинген. Ооң дүжүдү 1627 тонна болган. Ногаа аймаан 6,5 га черден 59 тоннаны ажааган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Помогли собрать урожай
Следующая запись
«Единая Россия» в рамках партпроекта «Zа самбо» откроет новые секции самбо в России и на Донбассе
Меню