Аныяк волонтёр

Зураб Маады 18 харлыг. 2004 чылда авазының 2 дугаар төлү болуп, чаяат­тынып, чырык черге төрүттүнген. 2011 чылдың сентябрь 1-де Бии-Хем кожууннуң Суш ортумак школазының 1-ги клазынче өөернип кирген.
2020 чылда 9-ку классты дооскан. 2021 чылдың сентябрь айда Кызылдың тудуг техникумунче кирип алган.

Зураб 1-ги курстан эгелеп чаңгыскурсчуларының аразынга аажы-чаңы топтуг-томаанныг, өөредилге, спорт болгаш хөй-нии­ти ажылынга кызымак оол дээрзин ол-дораан бадыткап эгелээн.
Ийи дугаар курс­тан эгелээш, Тудуг техникумунуң студентилериниң идепкейжи, волонтёр аныяктарының ажыл-ижиниң агымынче шымнып кирген. Мындыг хевирлиг хөй-ниитижи ажыл-агый ооң сагыш-сеткилинге дыка таарышкан. Чүге дизе Зураб бичиизинден-не дузааргак, эрес-кежээ, биче сеткилдиг, улугну улуг деп, бичиини бичии деп хүндүлеп өзүп келген.
Оон түңнелинде Тудуг техникумунуң башкылары Зурабтың ажылын үнелеп көргеш, шаңнал-макталга төлептиг сургуулдарның даңзызынче каш удаа киирип келген.
Ол спорттуң аңгы-аңгы хевирлеринден тыва национал хүрешти аажок сонуургаар. Школага өөренип чораан чылдарында, ол ышкаш техникумга болган хүреш маргылдааларынга 3-4-кү шаңналдыг черлерже кирип турган. Аныяк кижи болгаш, интернет четкизинден медээлерни сонуургап, социал четкиде амы-хууда арынны ажыдып алган. Сураглыг блогер болур күзелдиг. Оон аңгыда ыры-хөгжүмге база салым-чаяанныг, орус, тыва дылдарда ырыларны бо-ла бадыра бээр. Зураб Маады Сайын-Доржу деп ыраажының «Самна, өңнүк, самна», Денберел Ооржактың «Хуулгаазын кыс» деп ырыларын күүседиринге ынак.
«Айдың8» деп блогер, ыраажының, ол ышкаш амгы үеде бис­тиң аравыста чок-даа болза, ырлаар, хөөмейлээр салым-чаяаны-биле тыва чоннуң хүндүткелин чаалап алган сураглыг ыраажы Аяс Данзырынның, ооң-биле чергелештир «Джони» деп азербайджан омактыг ыраажының, Россия чергелиг ыраа­жыларның аразындан Филлип Киркоров, Николай Басковтуң ырыларын дыңнап, ырлап чоруур.
Волонтёр ажылындан алыр болза, Украи­нада тускайжыткан шериг операциязынче аъш-чем, идик-хеп чорудар дузаламчы чыыры, мобилизация­же кыйгырт­кан шериг албанныгларның өг-бүлезинге одаар чүүл – хөмүр-даш, ыяш дажыглап чедирер, халас хойлар үлеп бээри, Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи Юрий Ютаевке дузалашканы Зурабтың сагыш-сеткилинде чылыг сактыышкыннар болуп арткан.
Зураб Маады Тываның тудуг техникумунуң «Водоснабжение и водоотведение» мергежилинде өөренип турар. Тываның тудуг техникумун дооскан соонда, улаштыр дээди эртем чедип алыр сорулгалыг. Ол Тываның күрүне университединче кирип алгаш, улаштыр өөредилгезин уламчылаар күзелин «ТА»-ның корреспондентизинге чугаалаан.

Алена НАН-ХОО,
чурукту хууда архивтен алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Долгар Конгарның бизнесче баштайгы базымнары
Следующая запись
«Добрые Сердца Тувы» помогли на огороде жене погибшего участника СВО
Меню