⚡Уран чүүл школа-интернадының түңнел концерди

Май 5-те хөгжүм-шии театрынга Тыва Республиканың уран чүүл школа-интернадының, Ростислав Докур-оолович Кенеденбильдиң 100 чылдаанынга тураскааткан түңнел концерди болуп эрткен.
Ростислав Кенденбильдиң кыска намдары. Ол 1922 чылдың май 30-де Чөөн-Хемчик кожууннуң Кара-Дытка төрүттүнген. Бичии турда, шолазын Кошкар-оол дээр турган. 14 хар чеде бээрге, ада-иези Чадаана хоорайның школа-интернадынче өөредип чоруткан. Үш чыл болгаш, Горно-Алтайск хоорайже өөренип чоруткан. Тываже эглип келгеш, Кызыл хоорайның хөгжүм болгаш шии театрының студиязынга өөренип турган. Өөредилге чылдарындан 1954 чылга чедир театрга актер, оркестр артизи, инструменталист-аккомпаниатор болуп ажылдап чораан. Бир дугаар ырызын 1954 чылда бижээн. Ол-ла чылын Ленинград хоорайның хөгжүм училищезинче өөренип чоруткан. Аңаа Кенденбильниң чаа ырылары, скрипка болгаш фортепиано пьесалары, «Чечен биле Белекмаа» деп операзы бижиттинген. Тываже 1958 чылда эглип келгеш, бүдүрүмчелиг ажыл-чорудулгазын идепкейлиг эгелээн. Ооң чаа бижээн ырыларын бүгү Тыва ырлап эгелээн. 1969-1972 чылдарда Ленинград хоорайның консерваториязынга профессор А.С.Леманның удуртулгазы-биле стажировканы эрткен. Стажировка эрткен соонда, Россияның композиторлар эвилелиниң кежигүнү апарган. 1985 чылда Тываның композиторлар эвилелиниң даргазы кылдыр шилиттирген.

Школачыларның көргүзүү дыка солун, бедик түңнелге эрткен. Олар зал долу көрүкчүлерни чыыпканнар. Чоннуң сагыш-сеткили өөрүп, дириг хөгжүмнү дыңнаар аас-кежиктиг болганнар.
Серен-оол Шеңне Михайловна, көрүкчү: «Бо школаның доозукчузу мен. Ам бо үеде ында мээң бичии хеймер оглум өөренип турар. Ростислав Кенденбильдиң 100 чылдаанынга тураскааткан түңнел концертти дыка улуг чоргаарал-биле көрдүвүс. Чаш ажы-төлүвүс уран-талантылыг, черле шупту талалары-биле эки-дир. Башкыларынга байыр чедирип тур бис».
Эртине Омак Делгер-оолович көрүкчүнүң үнелели : «Бистиң чаш уругларның янзы-бүрү хөгжүм херекселдеринге ойнап турары, эгезинде суг болза, Европаның музыказын дыңнап олурган ышкаш, азы тоол-даа сагышка кирер. Оон кырындан бистиң боттарывыстың тыва хөгжүм херекселдери чараш танцы-самын база шуптузун магадап көрдүм. Шынап-ла, салым чаяанныг ажы-төлүвүс хөй-дүр деп чүвени эскерип көрдүм . Школаны удуртуп-башкарып турар башкыларынга болза, мындыг чараш салым чаяанныг ажы-төлүвүстү өстүрүп турарынга өөрүп четтиргеним илереттим».
«Бо концерте мен аранжировказын кылып турар мен. Концерт дыка эки эрткен. Бодум безин кайгай бердим, чамдык уругларның ойнаары болза-даа шыырак апарган. Сөөлүнде эскереримге, залдың часкаары дам барган» — деп, РШИ-ниң башкызы болгаш композитор Хомушку Урана Болат-ооловна чугаалаан.

Орлаана ДАРЖАЙ

Предыдущая запись
⚡Парад для одного ветерана
Следующая запись
⚡«Добрые Сердца Тувы» помыли окна в доме ветерана Великой Отечественной войны
Меню